Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη θεωρητική μελέτη των υλικών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέθοδοι μοντελοποίησης και προσομοίωσης για την κατανόηση της σχέσης δομής-ιδιοτήτων των υλικών καθώς και διεργασίες σε διάφορα προβλήματα της επιστήμης υλικών. Θεμελιώδες υπόβαθρο στον σύγχρονο προγραμματισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση των υλικών. Τεχνικές δεξιότητες σε επιστημονικούς υπολογισμούς και λογισμικό. Πρακτική εμπειρία στην μοντελοποίηση περίπλοκων φαινομένων και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην επιστήμη υλικών.
Τελευταία τροποποίηση: 11 Μαΐου 2023 στις 10:15:38

Διδάσκων

Κοπιδάκης Γιώργος

Emails: kopidaki@materials.uoc.gr , kopidaki@physics.uoc.gr

Τηλ.: +302810394218

Γραφείο: B209, κτίριο επιστήμης υπολογιστών

Ώρες γραφείου:

Ανακοινώσεις

 • Τα μαθήματα διεξάγονται Πέμπτη 12:00-16:00 στην αίθουσα Η/Υ.
 • Ώρες γραφείου Τετάρτη 16:00-17:00.

Μαθησιακά Αποτελέσματα (από τον οδηγό σπουδών)

Οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος αναμένεται να:

 • Γνωρίσουν τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη θεωρητική μελέτη των υλικών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Εξοικειωθούν με τις κατάλληλες μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης για την κατανόηση της σχέσης δομής-ιδιοτήτων των υλικών καθώς και διεργασιών σε διάφορα προβλήματα της επιστήμης υλικών.
 • Αποκτήσουν θεμελιώδες υπόβαθρο στον σύγχρονο προγραμματισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση των υλικών.
 • Αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες σε επιστημονικούς υπολογισμούς και λογισμικό.
 • Αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην μοντελοποίηση περίπλοκων φαινομένων και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην επιστήμη υλικών.

Περιεχόμενο Μαθήματος (από τον οδηγό σπουδών)

   • Εισαγωγή στα μοντέλα υπολογιστικής προσομοίωσης των υλικών

  Χωρική και χρονική ιεράρχηση δομής και διεργασιών των υλικών και σύντομη περιγραφή αντίστοιχων μοντέλων (κβαντομηχανικών, ατομιστικών, μεσοσκοπικών, συνεχούς).

   • Θεμελιώδεις γνώσεις για κλασικές προσομοιώσεις

  Σύντομη επισκόπηση στοιχείων κλασικής μηχανικής, στατιστικής φυσικής, αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης και επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.

   • Προσομοιώσεις σε ατομικό επίπεδο

  Δυναμικά δια-ατομικής αλληλεπίδρασης. Μέθοδος μοριακής δυναμικής. Μέθοδος Monte Carlo. Αρχικές συνθήκες, δημιουργία κρυσταλλικών πλεγμάτων, ατέλειες. Συνοριακές συνθήκες. Μέθοδοι διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας ή/και πίεσης.

   • Ανάλυση αποτελεσμάτων

  Ιδιότητες ισορροπίας, δομικές, μηχανικές, δυναμικές ιδιότητες. Υπολογισμοί ιδιοτήτων συγκεκριμένων υλικών με ρεαλιστικά δυναμικά αλληλεπίδρασης και σύγκριση με πειραματικές τιμές.

   • Εισαγωγή στους υπολογισμούς από πρώτες αρχές

  Τα βασικά στοιχεία της θεωρίας συναρτησιακού πυκνότητας. Υπολογισμοί δομικών και ελαστικών ιδιοτήτων.

   • Προσομοιώσεις σε μεσοσκοπικό επίπεδο και στο συνεχές

  Μέθοδοι αδρών κόκκων (coarse-grain). Διακριτοποίηση συνεχούς χώρου. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών και στοιχείων. Εφαρμογές (π.χ., δυναμική εξαρθρώσεων, διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων). Κυτταρικά αυτόματα.

   • Συνδυασμοί μεθόδων

  Ταυτόχρονος και ιεραρχημένος συνδυασμός μοντέλων. Προσομοιώσεις πολλαπλής κλίμακας.

Βιβλιογραφία

 1. Α.Ν. Ανδριώτης, Υπολογιστική Φυσική, Αθήνα (1995).
 2. .M. Thijssen, Computational Physics, Cambridge University Press, Cambridge, New York (1999).
 3. D. Raabe, Computational Materials Science: the Simulation of Materials Microstructures and Properties, Wiley-VCH, Weinheim, New York (1998).
 4. M. P. Allen, D.J. Tildesley, Computer Simulation of Liquids, Clarendon Press, Oxford (1990).
 5. D. Frenkel, B. Smit, Understanding Molecular Simulation: from Algorithms to Applications, Academic Press, San Diego, (1996).
 6. K. Ohno, K. Esfarjani, and Y. Kawazoe, Introduction to Computational Materials Science: from Ab Initio to Monte Carlo Methods, Springer-Verlag, Berlin, New York (1999).
 7. K. Binder, D.W. Heermann, Monte Carlo Simulation in Statistical Physics: an Introduction, Springer, Berlin, New York (1997).
 8. K. Binder, Monte Carlo and Molecular Dynamics Simulations in Polymer Sciences, Oxford University Press, Oxford, New York (1995).
 9. D.C. Rapaport, The art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press, Cambridge, New York (2004, 1998).
 10. T. Saito, Computational Materials Design, Springer, Berlin, New York (1999).

Ασκήσεις και βαθμολογία

Οι ασκήσεις (που στέλνονται με email) είναι υποχρεωτικές και διαμορφώνουν το 60% του βαθμού, το υπόλοιπο 40% προκύπτει από την τελική εργασία (project) και την παρουσίασή της.

Ασκήσεις

 1. Διατομικό μόριο (αρμονικός ταλαντωτής).
 2. Μονοδιάστατη αλυσίδα συζευγμένων ταλαντωτών.
 3. Οι ασκήσεις που είναι στο τέλος των 3 παρουσιάσεων, δηλαδή, κατανομές (στατιστική φυσική) και βασικές προσεγγίσεις φυσικής στερεάς κατάστασης (2η παρουσίαση), εκτίμηση (αναλυτικά) ιδιοτήτων Al (1η παρουσίαση), υπολογισμός πλεγματικής σταθεράς και υδροστατικού μέτρου ελαστικότητας Al με δια-ατομικό δυναμικό αλληλεπίδρασης ΕΜΤ (3η παρουσίαση).
 4. Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής με δυναμικό δια-ατομικής αλληλεπίδρασης Lennard-Jones.
 5. Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής με δυναμικό δια-ατομικής αλληλεπίδρασης Effective Medium Theory.
 6. Προσδιορισμός κρυσταλλικής δομής, υπολογισμός πλεγματικής σταθεράς και υδροστατικού μέτρου ελαστικότητας Al από πρώτες αρχές (DFT).
Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό 2
Εξάμηνο Η
ECTS 6
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 5
Γλώσσα Ελληνικά

Περιεχόμενα