Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ΠΚ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, στο πλαίσιο διατήρησης της επαφής με τους αποφοίτους του, και στη διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας, διατηρεί Μητρώο Αποφοίτων του ΤΕΤΥ, το οποίο ενημερώνεται διαρκώς από το 2018. Σκοπός του Τμήματος είναι να ενημερώνεται για την εξέλιξη της καριέρας των αποφοίτων αλλά και να βοηθήσει στην εύκολη ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν σε θέσεις εργασίες, επιτεύγματα, πιθανές συνεργασίες, εκδηλώσεις, κ.α.

Για την καταχώρηση ενός αποφοίτου χρειάζεται η έγγραφη άδειά του, λόγω προστασίας των προσωπικών του δεδομένων. Έτσι, όποιος/α απόφοιτος/η επιθυμεί να καταχωρηθεί πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αποφοίτων και να το αποστείλει στη γραμματεία του τμήματος, στο email: secretariat ΑΤ materials.uoc.gr.

Το 2016 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Επιστημόνων Υλικών Κρήτης, που κύριο στόχο έχει την διεκδίκηση και προάσπιση κάθε νομίμου δικαιώματος των Επιστημόνων Υλικών. Επισκεφτείτε την σελίδα του συλλόγου: https://msac.gr/.

Αναζήτηση με βάση...
...το έτος εισαγωγής    ...το αρχικό γράμμα
1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018
ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ
    
ΑΒΓ ΔΕΖ ΗΘΙ ΚΛΜ
ΝΞΟ ΠΡΣ ΤΥΦ ΧΨΩ
ΑBC DEF GHI JKL
MNO PQR STU VWX
YZ

Σύνδεση / Login