Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Θέσεις Διδασκόντων Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναμένει ότι θα έχει στη διάθεσή του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα να διδάξουν στους φοιτητές του Τμήματος μαθήματα Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Η/Υ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση (προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών), η οποία θα συνοδεύεται από:

  1. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο Διδακτορικού (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ στην περίπτωση απόκτησης σε Πανεπιστήμιο Εξωτερικού)
  3. Αντίγραφα των ερευνητικών εργασιών
  4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
  5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α

Όσοι προσληφθούν θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 16 Ιουνίου 2006 ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τ.Θ. 2208 Ηράκλειο
Υπόψη κας Μ. Κατεχάκη-Γεωργιάδη

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Γ. Φυτάς