Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Θέση Διδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Στο ΦΕΚ 147/16-8-2006 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/45/82303/Β2/14-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
(Τ.Κ. 71003 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810-393450/1)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2006.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Ρέθυμνο 18 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας

  1. Βιογραφικό Σημείωμα (σε 12 αντίγραφα).
  2. Αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα από ΔΙΚΑΤΣΑ στην περίπτωση απόκτησης σε Πανεπιστήμιο Εξωτερικού).
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (σε 12 αντίγραφα).
  4. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε 4 αντίγραφα.
  5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α.
  7. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικό με το στοιχείο 7 θα κατατεθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.