Εκλογή θέσης ΔΕΠ

Για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο
"Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών"

Ο κ. Ρεμεδιάκης μονιμοποίηθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.