Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

19 Μαΐου 2015

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Σύνθεση – Ανάπτυξη Νανοδομών»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 20η Ιουλίου 2015.

Περισσότερες Πληροφορίες
Συγκεντρωτική Προκήρυξη Θέσεων του ΠΚ

Εξέλιξη διαδικασίας

Ειδική Επταμελής Επιτροπή

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών