Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

19 Μαΐου 2015

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Σύνθεση – Ανάπτυξη Νανοδομών»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών είναι η 20η Ιουλίου 2015.

Περισσότερες Πληροφορίες
Συγκεντρωτική Προκήρυξη Θέσεων του ΠΚ

Εξέλιξη διαδικασίας

Ειδική Επταμελής Επιτροπή

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών