Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας 2017

20 Φεβρουαρίου 2017

Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών έληξε την 20η Σεπτεμβρίου 2017.

Προκήρυξη (ΦΕΚ).
Πρακτικό ορισμού εκλεκτορικού σώματος.

13 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Χημεία Υλικών»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών έληξε την 21η Φεβρουαρίου 2018.

Προκήρυξη (ΦΕΚ).
Πρόσκληση ορισμού εκλεκτορικού σώματος.
Πρακτικό ορισμού εκλεκτορικού σώματος.

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών