Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας 2018

30 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Βιοϋλικά στη Βιομηχανική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 30η Μαρτίου 2018.

Προκήρυξη (ΦΕΚ).
Πρόσκληση ορισμού εκλεκτορικού σώματος.
Πρακτικό ορισμού εκλεκτορικού σώματος.

23 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη Χαλαρής Ύλης και Εφαρμογές"

Η θέση αφορά την Επιστήμη και τις εφαρμογές Χαλαρών (soft) Υλικών με έμφαση στις φυσικοχημικές ιδιότητες υλικών όπως πολυμερή, κολλοειδή, γαλακτώματα και άλλα συναφή υλικά, καθώς και τις επιφάνειες και διεπιφάνειες χαλαρών υλικών. Επίσης αφορά την μελέτη χαλαρών υλικών βιολογικής προέλευσης, την φυσική ζώσας χαλαρής ύλης (soft living matter) καθώς και τις εφαρμογές χαλαρών υλικών στην αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 23η Μαΐου 2018.

Προκήρυξη (ΦΕΚ)
Απόφαση Πρύτανη
Πρακτικό ορισμού εκλεκτορικού σώματος
Πρόσκληση ορισμού εισηγητικής επιτροπής

30 Ιουλίου 2018

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2018-19

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 29/08/2018.

Περισσότερες πληροφορίες

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών