Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας 2019

13 Μαΐου 2019

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Φωτονική Ισχυρών Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 9η Οκτωβρίου 2019.

Προκήρυξη (ΦΕΚ).
Πρόσκληση ορισμού εκλεκτορικού σώματος.
Πρόσκληση για την εκλογή.

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών