Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας 2019

13 Μαΐου 2019

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Φωτονική Ισχυρών Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 9η Οκτωβρίου 2019.

Προκήρυξη (ΦΕΚ).
Πρόσκληση ορισμού εκλεκτορικού σώματος.
Πρόσκληση για την εκλογή.

Θέσεις Εργασίας όλων των ετών