Διασφάλιση Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Πολιτική Ποιότητας

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας (σε pdf ή xlsx).

Στοχοθεσία Ποιότητας

Δείτε τη Στοχοθεσία Ποιότητας.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Δείτε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 2020.

Εξωτερικές Αξιολογήσεις

Εξωτερική Αξιολόγηση 2011

Κατά την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, ο Πρόεδρος Δ. Βλασσόπουλος έκανε την παρουσίαση της ιστορίας, των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και των προβλημάτων του ΤΕΤΥ όπως φαίνεται εδώ.

Η παρουσίαση της συνεισφοράς του τμήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Οπτική και Όραση" καθώς και οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης που έχουν οι φοιτητές του ΤΕΤΥ, έγιναν από τον Επ. Καθηγητή Δ. Παπάζογλου

Οι παρουσιάσεις του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ είναι οι ακόλουθες:

Η τελική έκθεση της εξωτερικής επιτροπής αξιολόγησης βρίσκεται εδώ.