Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
Υπεύθυνος Προγράμματος
Αν. Καθηγητής Γ. Κιοσέογλου
Πληροφορίες
κ. Στέλλα Καλαϊτζάκη
τηλέφωνο:
2810394462
e-mail:
stela@materials.uoc.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) οργανώνει αυτοδύναμα και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-14 του νόμου Ν.3685/148 τ.Α'/16-7-2008 και των αλλαγών του νόμου 3794/2009.

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Σκοπός του είναι η δημιουργία και άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών, ένα μοντέρνο πεδίο κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας. Στόχος του ΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή στους βασικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, ή στη Διδακτική της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και η ανάπτυξη σύνθετων ικανοτήτων πολύτιμων για τη σημερινή αγορά εργασίας. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση ΜΔΕ με στόχο τη δημιουργία υψηλών προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε (ι) ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις, και παραγωγικές μονάδες, (ιι) ερευνητικούς φορείς ΑΕΙ και ΤΕΙ, και (ιιι) δευτεροβάθμια ή μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών που αποτυπώνονται στο Π.Δ. 58/8-4-2009.

Το ΠΜΣ χορηγεί ΜΔΕ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών με τέσσερεις βασικές θεματικές ενότητες μαθημάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων:

 1. Στερεά υλικά (ηλεκτρονικά, μαγνητικά, και φωτονικά)
 2. Χαλαρά υλικά (πολυμερή και κολλοειδή)
 3. Βιοϋλικά και Βιομόρια
 4. Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών και Νανο-υλικών

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αντικατοπτρίζει τους γενικότερους τομείς ενασχόλησης των Επιστημόνων Υλικών, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Προεδρικό Διάταγμα κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος (Π.Δ. 58/8-4-2009) και στις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του τμήματος.

Το ΠΜΣ προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του που περιγράφονται παρακάτω έχουν σχεδιαστεί με στόχο ο φοιτητής να αναπτύξει μια θεώρηση της Φύσης που συνδυάζει τη λεπτομερή γνώση της μικροσκοπικής δομής της ύλης με τη σύνθεση υλικών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους για προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12 του Ν. 2916/2001. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το 1° και 2° είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ στο 3° και 4° προβλέπεται η συμμετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος και η συστηματική συγγραφή και προφορική παρουσίαση μιας δομημένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΜΣ

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής (ΣΕ), την απονομή μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της όλης λειτουργίας του προγράμματος. Εισηγείται στη ΓΣΕΣ για όλα τα θέματα που προκύπτουν η προβλέπονται από επιμέρους διατάξεις. Η ΓΣΕΣ είναι το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το νόμο 3685/08, για τη λήψη των τις τελικών αποφάσεων.
 4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., που προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη) για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνεται δύο (2) φορές ετησίως σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ιδρύματος καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι γνωστικές ενότητες και αντικείμενα του ΠΜΣ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, η διεύθυνση και οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων, και οι διευθύνσεις Διαδικτύου του Πανεπιστημίου που έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά όλα τα παραπάνω. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί υποψήφιοι ΜΔΕ που είναι υπότροφοι του ΙΚΥ, Έλληνες ή αλλοδαποί. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η γραμματεία δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής είναι απαραίτητη η κατοχή, ή η άμεσα επικείμενη κατοχή, πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ, ή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμου τίτλου, σε συγγενές αντικείμενο, όπως ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση Εγκρισης του ΠΜΣ. Σε περιπτώσεις υποψηφίων που είναι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων και δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων τους απο το ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση τους στο ΠΜΣ θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης στο ΔΟΑΤΑΠ.

Εγγραφή στο ΠΜΣ δεν μπορεί να γίνει προτού προσκομιστεί η βεβαίωση αναγνώρισης που χορηγεί ο ΔΟΑΤΑΠ. Τελειόφοιτοι που δεν έχουν προσκομίσει το πτυχίο τους την ημέρα υποβολής της αίτησης στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί με τον όρο ότι θα το προσκομίσουν πρίν από την έναρξη του προγράμματος.

Η κατάρτιση της λίστας των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο, Ιούνιο η Ιούλιο του ακαδημαϊκού έτους πρίν την έναρξη του προγράμματος. Όμως, η ΣΕ δέχεται και εξετάζει αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειρά από τη ΣΕ με βάση το Βαθμό Εισαγωγής που θα προκύψει απο τον παραπάνω αλγόριθμο. Η παραπάνω λίστα επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ, η οποία και αποφασίζει που θα θέσει το όριο εισαγωγής κάθε χρονιά.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

Ο πίνακας επιτυχόντων, επιτυχόντων υπό προϋποθέσεις, και επιλαχόντων εγκρίνεται στην τελευταία ΓΣΕΣ του ακαδημαϊκού έτους πρίν από την έναρξη του προγράμματος. Ο τελικός κατάλογος επικαιροποιείται και επικυρώνεται απο τη ΓΣΕΣ στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους. Δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων κατά της τελικής αυτής λίστας.

Τα κριτήρια επιλογής στο ΠΜΣ και ο βαθμός εισαγωγής συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Βαθμός Εισαγωγής (κλίμακα 0-10)
Κλίμακα βαθμολογίας% ΒαρύτηταΜέγιστος Βαθμός
Γενικός Βαθμός Πτυχίου0-1030%3
Βαθμός Βασικών Μαθημάτων + Διπλωματικής Εργασίας0-1020%2
Βαθμός Προφορικής Εξέτασης 0-1040%4
Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (1 σελίδα Α4)0-1010%1
Δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό με Κριτές (bonus)105%0.5
Συνολικά Μόρια105%10.5

Η προφορική εξέταση γίνεται από τα μέλη της ΣΕ του ΠΜΣ. Μπορούν να παρευρεθούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις όσα από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος το επιθυμούν. Η ΣΕ αποφασίζει ποιά είναι τα βασικά μαθήματα που υπολογίζονται στον παραπάνω αλγόριθμο, τα οποία θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Η Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου και δεν υπερβαίνει τη μία (1) σελίδα Α4. Σε αυτήν ο υποψήφιος περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την τυχόν εμπειρία του σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα και τους στόχους του ΠΜΣ του ΤΕΤΥ. Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE που αδυνατούν να παραστούν στην προφορική εξέταση θα πρέπει να υποβάλλουν, αντί αυτής και πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GRE σε αντικείμενο σχετικό με το ΠΜΣ.

Αν η ΣΕ διαπιστώσει ότι κάποιος φοιτητής έχει γνωστικά κενά πάνω στην Επιστήμη των Υλικών, τότε αυτός θα πρέπει να παρακολουθήσει αντίστοιχα προτυχιακά μαθήματα χωρίς ECTS. Εάν διαπιστωθεί, κατά την προφορική εξέταση που προβλέπει ο παραπάνω αλγόριθμος, ότι ένας υποψήφιος χρειάζεται μέχρι δύο (2) επιπλέον προπτυχιακά μαθήματα για να μπορέσει να παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα, τότε μπορεί να τα παρακολουθήσει παράλληλα με το ΠΜΣ. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι χρειάζεται άνω των τριών (3) προπτυχιακών μαθημάτων, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει τα αντίστοιχα μαθήματα πριν ξεκινήσει το ΠΜΣ και να υποβάλλει ξανά αίτηση εισαγωγής μόλις τα έχει ολοκληρώσει, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση των διδασκόντων.

ΠΑΡΟΧΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται όλων των παροχών των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτές καθορίζονται από τους Ν. 1268/82, 2083/92 και 2413/96 (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους) καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι να συμπληρώσουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο πρόγραμμα, όπως αυτός ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

Η χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να γίνεται από ερευνητικά προγράμματα και από υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών. Η χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται με ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου, ενώ η κατανομή των μεταπτυχιακών υποτροφιών γίνεται μετά από εισήγηση της Σ. Ε προς τη ΓΣΕΣ. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με βασικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία, την επίδοση στα μαθήματα, και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Ο αριθμός τυχόν υποτροφιών θα ορίζεται κάθε χρόνο από την Σ.Ε.

Οι υποτροφίες-χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να εναρμονίζονται με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και να ανακοινώνονται μετά από συνεννόηση με την Σ.Ε. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που χρηματοδοτείται από εξωτερική πηγή υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη ΣΕ, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, για την πηγή και τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα το χειμερινό εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι 2 (δύο) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί, με απόφαση της ΓΣΕΣ, να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες πλέον των δύο (2) αυτών ετών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός της τριετίας.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 (τρία) ημερολογιακά έτη (3=2+1). Δεν προβλέπεται λειτουργία Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης.

Μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών του, ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, σε περίπτωση που δεν συνεχίζει ενεργά τις σπουδές του για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή δεν του έχει δοθεί η παραπάνω παράταση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση ΜΔΕ περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που χωρίζονται σε τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες,
 2. συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, και
 3. εκπόνηση και προφορική παρουσίαση δομημένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης και (β) Επιλογής μαθήματα Ερευνητικής Κατεύθυνσης. Για κάθε μαθήμα που προσφέρει το ΤΕΤΥ, καταχωρείται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ένας πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

 1. όνομα και κωδικός του μαθήματος, στη μορφή ΜΕΤΥ+αριθμός,
 2. αριθμός ECTS,
 3. ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα,
 4. ιστοσελίδα μαθήματος (εφόσον υπάρχει),
 5. σύντομη περιγραφή του διδακτικού σκοπού του μαθήματος,
 6. αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης (syllabus), και
 7. προτεινόμενα συγγράμματα και άλλο διδακτικό υλικό.

Ο παραπάνω πίνακας ανά μάθημα αναπροσαρμόζεται και εκσυγχρονίζεται περιοδικά από τη ΣΕ. Επικυρώνεται υποχρεωτικά από τη ΓΣΕΣ στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΜΔΕ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τις παρακάτω υποχρεωτικές απαιτήσεις κατ' ελάχιστο:

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)

Α1 Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης (20 ECTS)
ΜΕΤΥ 501 Στερεά Υλικά (Μαγνητικά, Φωτονικά, και Ηλεκτρονικά) (10 ECTS)
ΜΕΤΥ 502 Θεωρητική Επιστήμη Υλικών (10 ECTS)
Α2 Μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης (μέχρι 10 ECTS σύνολο).

Β Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)

Β1 Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης (σύνολο 20 ECTS)
ΜΕΤΥ 503 Χαλαρή Ύλη (Πολυμερή-Κολλοειδή) (10 ECTS)
ΜΕΤΥ 504 Βιοϋλικά-Βιομόρια (10 ECTS)
Β2 Μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης (μέχρι 10 ECTS σύνολο).

Γ Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)

Γ1
Γραπτή βιβλιογραφική αναφορά πάνω στο ερευνητικό θέμα του μεταπτυχιακού φοιτητή, η οποία θα αποτελεί μέρος της τελικής εργασίας ενός εργαστηριακού μαθήματος συγγραφής επιστημονικής εργασίας και προφορικής παρουσίασης της (ομιλία) στα Αγγλικά, με τον τίτλο «Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών στα Αγγλικά». Στο μάθημα αυτό θα διδάσκεται επίσης η συγκεκριμένη δομή των εργασιών και ομιλιών των μεταπτυχιακών φοιτητών που απαιτείται απο το ΠΜΣ και το διδακτορικό πρόγραμμα (10 ECTS).
Γ2
Ανάπτυξη και εκτέλεση ερευνητικής εργασίας (20 ECTS)

Δ Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)

Δ1
Περάτωση ερευνητικής εργασίας (20 ECTS)
Δ2
Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (10 ECTS)

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων Α και Β, οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης από ένα κατάλογο που συντάσσει η ΣΕ και επικυρώνει η ΓΣΕΣ. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει

Ο παραπάνω κατάλογος ανανεώνεται και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο. Περιλαμβάνει μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει το ΤΕΤΥ και άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης με συναφές γνωστικό αντικείμενο και ανακοινώνεται στους φοιτητές, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η διδασκαλία τους γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Τα συνολικά προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα εγκρίνονται και επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ.

Ενδεικτικός κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης ανά θεματική ενότητα

Α. 'Στερεά υλικά'
 • ΜΕΤΥ 306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 346 Επιστήμη Επιφανειών-Νανοϋλικών (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 503 Προχωρημένη Κβαντομηχανική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 571 Αναλογικά Ηλεκτρονικά I (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 665 Κβαντική Ηλεκτρονική I (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 677 Επιστήμη Λεπτών Υμενίων Ηλεκτρονικής (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 703 Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 661 Εργαστήριο Laser και Μοντέρνας Οπτικής II (5 ECTS)
 • Φ-772 Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική (5 ECTS)
 • Φ-666 Κβαντική Ηλεκτρονική II - Μη Γραμμική Οπτική (5 ECTS)
Β. 'Θεωρητική Επιστήμη Υλικών'
 • ΜΕΤΥ 447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 500 Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής
 • ΦΥΣ 503 Προχωρημένη Κβαντομηχανική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 505 Στατιστική Φυσική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 509 Κλασική Ηλεκτροδυναμική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 511 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 523 Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (5 ECTS)
 • ΦΥΣ-666 Κβαντική Ηλεκτρονική II - Μη Γραμμική Οπτική (5 ECTS)
Γ. 'Χαλαρή ύλη'
 • ΜΕΤΥ451. Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 452. Σύνθεση Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 454. Δυναμική Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 456. Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 471. Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 346. Φυσικοχημεία Επιφανειών Υλικών (5 ECTS)
 • ΓΜΠ68 Δομή και Ιδιότητες Χαλαρής Συμπυκνωμένης Ύλης (10 ECTS)
 • ΓΜΠ14 Χημεία Μακροκυκλικών Συστημάτων (10 ECTS)
 • ΑΣΦΔ02 Δομή-Στερεοχημεία (10 ECTS)
Δ. 'Βιουλικά - Βιομόρια'
 • ΜΕΤΥ-598 Βιο-οργανικές Νανοδομές (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 594 Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 491. Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 496. Μηχανική Ιστών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ-233 Νανοιατρική: Εφαρμογές νανοδομημένων υλικών στη στόχευση φαρμάκων (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1502 Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό περιβάλλον (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1503 Τεχνολογίες για τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1504 Σύγχρονες τεχνολογίες χαρακτηρισμού πρωτεϊνών-Νανοτεχνολογία (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1506 Από το γονιδίωμα στο πρωτεϊνωμα(5 ECTS)
 • ΒΙΟ1507 Τεχνολογία παραγωγής πρωτεϊνών (5 ECTS)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων αναλαμβάνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2007):

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του ΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΤΥ.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί στα μαθήματα που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (ημερομηνία έναρξης μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρείται η ημερομηνία έναρξης των προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης). Τα παραπάνω μεταπτυχιακά μαθήματα θα πρέπει να προσφέρονται είτε από το ΤΕΤΥ είτε από άλλα συναφή τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα που έχει εγκρίνει η ΣΕ και η ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που, ο φοιτητής/τρια αποφασίσει τελικά να μην παρακολουθήσει μάθημα για το οποίο έχει ήδη εγγραφεί, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσει μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη συμμετοχή του στην εξέταση του μαθήματος θα βαθμολογείται με μηδέν και θα συμπεριλαμβάνεται στο μέσο όρο των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Ελάχιστη βαθμολογία για επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος θεωρείται το 5/10. Σε περίπτωση αποτυχίας, ή εφόσον επιθυμεί μεγαλύτερο βαθμό, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος. Μετά από δυο αποτυχίες σε υποχρεωτικό μάθημα ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Μετά από δυο αποτυχίες σε μάθημα επιλογής ερευνητικής κατεύθυνσης ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει διαφορετικό μάθημα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους σπουδών, να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα (μέχρι δύο (2) σελίδες) μετά από έγκριση της ΣΕ. Πέρα από την εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου, στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία της επιστήμης, σε συνέδρια, παρουσιάσεις, ερευνητικές προτάσεις, ερευνητικές δημοσιεύσεις κλπ.

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία με ένα μέλος ΔΕΠ, που αναλαμβάνει ως Επιβλέπων Καθηγητής. Κάθε Οκτώβριο, τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ κάνουν εισαγωγικές ερευνητικές διαλέξεις και επιτόπου παρουσίαση των εργαστηρίων τους σε όλους τους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάθε μέλος ΔΕΠ κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο ερευνητικό του πεδίο και δείχνει στους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές το εργαστήριο, τον εξοπλισμό του, κλπ. Σκοπός είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος και τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ, προκειμένου να εντοπίσουν τα πιθανά θέματα διπλωματικών εργασιών που τους ενδιαφέρουν. Κάθε Σεπτέμβριο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία το πρόγραμμα των παραπάνω παρουσιάσεων. Η επιλογή Επιβλέποντος Καθηγητή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός εξαμήνου το αργότερο απο την έναρξη του προγράμματος.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη Γ. Σ. Ε. Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και δύο (2) επιπλέον μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ', οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται ενώπιον ακροατηρίου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα και τη ΣΕ. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή τη βαθμολογεί με κλίμακα 0-10 και ενημερώνει τη γραμματεία με γραπτή αναφορά. Αν η διπλωματική εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωση της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της, ή την ριζική αναμόρφωση της. Η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η διπλωματική εργασία θα πρέπει υποβληθεί εκ νέου τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας κατατίθενται υποχρεωτικά από το μεταπτυχιακό φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης προκειμένου να περατώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Όλες οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δομή και πλήρη βιβλιογραφική αναφορά, τα οποία διδάσκονται στο μάθημα «Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών στα Αγγλικά».

Κάθε χρόνο το Τμήμα θα διοργανώνει ένα Graduate Student Symposium, όπου οι δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσιάζουν ένα πόστερ πάνω στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής τους εργασίας, η δομή του οποίου διδάσκεται στο μάθημα «Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών στα Αγγλικά». Εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα δίνεται βραβείο καλύτερου πόστερ και το συνέδριο θα συν-διοργανώνεται με άλλα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Τυχόν ενστάσεις κατά οποιασδήποτε διαδικασίας η ενέργειας του προσωπικού του πανεπιστημίου υποβάλλονται στη γραμματεία με πλήρη αιτιολόγηση και εξετάζονται απο τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Π.Μ.Σ. επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως Επιβλέπων Καθηγητής. Πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου μεταπτυχιακών σπουδών, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει βρεί Επιβλέποντα Καθηγητή. Η ΣΕ ενημερώνεται γραπτώς σχετικά, με επιστολή που συν-υπογράφεται από το μεταπτυχιακό φοιτητή και τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής προτείνει στην Σ.Ε. την τριμελή επιτροπή και το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να εκπονήσει μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας του σε εργαστήριο εκτός Τμήματος, η ΣΕ θα πρέπει να εγκρίνει το εργαστήριο και τον συν-επιβλέποντα καθηγητή και να εισηγηθεί σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ, η οποία και θα αποφασίσει.

Η Σ.Ε. και ο Επιβλέπων Καθηγητής έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιπλέον και ένα Σύμβουλο καθηγητή καθ'όλη τη διάρκεια των σπουδών του, κατά προτίμηση από διαφορετική ερευνητική περιοχή σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Ο ρόλος του Σύμβουλου καθηγητή είναι να παρέχει συμβουλές και να βοηθά στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει κατά τη διάρκεια των σπουδών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μπορούν να γίνονται σε στενή συνεργασία με τα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία αυτή έγκειται στα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος που έχει τη διοικητική ευθύνη του Π.Μ.Σ. Ο τύπος του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουθος:

[Σήμα Πανεπιστημίου Κρήτης]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ........................................
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...................................................
ΣΗΜΕΡΑ..................................... (ημερομηνία, χρονολογία)
ΑΠΟΝΕΜΕΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ/..................................................ΤΟΥ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)
ΑΠΟ .............................................................................. (τόπος γέννησης)
Ο ΟΠΟΙΟΣ / Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή του ΜΔΕ, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του.

Η απονομή του ΜΔΕ γίνεται δημοσίως συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του Τμήματος. Εφόσον ο απόφοιτος αδυνατεί αιτιολογημένα να παρευρεθεί στην τελετή απονομής, η παράδοση του ΜΔΕ μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων.

Το Παράρτημα Διπλώματος περιέχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΜΔΕ, όπως Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας, αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμολογία Μεταπτυχιακής Εργασίας (Καλώς, Λίαν Καλώς, και Αριστα), και θεματικές ενότητες των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το ερευνητικό πεδίο της διατριβής του. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει στη Σ.Ε.

Σε περιπτώσεις υποψηφίων που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής και δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων τους απο το ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης στο ΔΟΑΤΑΠ. Εγγραφή στο πρόγραμμα δεν μπορεί να γίνει προτού προσκομιστεί η βεβαίωση αναγνώρισης όλων των σχετικικών πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ. Η Σ.Ε. είτε εγκρίνει το σύνολο των μαθημάτων είτε προτείνει την παρακολούθηση συμπληρωματικών μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ, εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση αποδοχής του υποψηφίου, η ΓΣΕΣ ορίζει ταυτόχρονα τον επιβλέποντα καθηγητή και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Σε αυτή την περίπτωση, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, αντί για τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη όπως στην περίπτωση κατόχου ΜΔΕ. Ο υποψήφιος διδάκτορας μη κάτοχος ΜΔΕ υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ, ο χρόνος παρακολούθησης των οποίων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα με κριτήρια α) τη βαθμολογία τους στα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα και στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΠΜΣ του ίδιου η συναφούς αντικειμένου και β) τη συνεκτίμηση όλων των παραπάνω πρόσθετων στοιχείων που θα προσκομίσει ο υποψήφιος τα οποία τεκμηριώνουν επιστημονική αριστεία και ποιότητα. Η ΣΕ εισηγείται σχετικά στη ΓΣΕΣ που αποφασίζει.

Ημερομηνία εγγραφής θεωρείται η ημερομηνία έγκρισης από τη ΓΣΕΣ.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα έχουν και ένα Σύμβουλο καθηγητή (πέρα απο τον επιβλέποντα καθηγητή) καθ'όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, κατά προτίμηση από διαφορετική ερευνητική περιοχή, τον οποίο θα μπορούν να συμβουλευτούν για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής του σε εργαστήριο εκτός ΤΕΤΥ, η ΣΕ θα πρέπει να εγκρίνει το εργαστήριο και τον συνεπιβλέποντα καθηγητή και να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ, η οποία και θα αποφασίσει.

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως μια έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του τμήματος (1-2 σελίδες) σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα και πορεία του υποψηφίου. Σε περίπτωση δύο αρνητικών κρίσεων της έκθεσης προόδου απο τη ΓΣΕΣ, για δύο συναπτά έτη, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αίτημα σύστασης της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής αν δεν έχουν κατατεθεί όλες οι ετήσιες εκθέσεις προόδου.

Αιτιολογημένα αιτήματα για αλλαγή της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του τίτλου της διατριβής εξετάζονται απο τη ΓΣΕΣ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος από κάτοχο ΜΔΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία της ΓΣΕΣ που όρισε την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων (αριθμός μαθημάτων, max ECTS) που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων προσμετράται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της ΔΔ αποτελεί η δημοσίευση όλων η μέρους των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό μετά από διαδικασία κρίσης (peer review). Η δημοσίευση αυτή, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα για δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ' ελάχιστο. Η φύση του έργου και ο αριθμός ωρών απασχόλησης τους καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά από πρόταση της Σ.Ε. Η παραπάνω διδακτική εμπειρία αναγνωρίζεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα. Το τμήμα φροντίζει για την οικονομική ενίσχυση των μεταπτυχιακών φοιτητών που προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος πρέπει να περάσουν επιτυχώς μια προφορική εξέταση/thesis proposal διάρκειας 30min, όπου θα παρουσιάσουν συνοπτικά το πεδίο στο οποίο δουλεύουν και το αντικείμενο της διατριβής τους. Η προφορική αυτή εξέταση (prelim) γίνεται ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, της ΣΕ, και όσων μελών ΔΕΠ επιθυμούν να παρευρεθούν, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν και γενικές ερωτήσεις. Η εξέταση αυτή διεξάγεται εντός ενός (1) έτους μετά την έναρξη εκπόνησης της ΔΔ. Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορεί να επαναληφτεί μία φορά, μετά την παρέλευση ενός (1) εξαμήνου. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω προφορικής εξέτασης και το υποβάλλει γραπτώς στη ΣΕ και τη ΓΣΕΣ.

Κάθε χρόνο το τμήμα διοργανώνει ένα Graduate Student Symposium, όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες στο δεύτερο χρόνο παρουσιάζουν σύντομες 15-min προφορικές ομιλίες πάνω στη δουλειά τους, η δομή των οποίων διδάσκεται στο μάθημα «Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών στα Αγγλικά». Εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα δίνεται βραβείο καλύτερης ομιλίας και το συνέδριο θα συν-διοργανώνεται με άλλα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Η διδακτορική διατριβή γράφεται στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα (μέχρι δύο (2) σελίδες). Όλες οι ΔΔ και προφορικές παρουσιάσεις/ομιλιες πρέπει να έχουν τη συγκεκριμένη δομή που διδάσκεται στο μάθημα «Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών στα Αγγλικά» του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και στους υποψήφιους διδάκτορες, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α') για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (THESIS DEFENSE)

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της ΔΔ του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Επιτρέπεται να συμμετέχουν στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μέχρι πέντε (5) μέλη που δεν ανήκουν στο τμήμα.

Η αίτηση της τριμελούς επιτροπής και του υποψηφίου προς τη ΓΣΕΣ για τη σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλες τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του υποψηφίου και από το ανάτυπο μίας (1) τουλάχιστον δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό με κριτές όπως αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης και δεν υπάρχει ανάτυπο, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απο ένα απλό αντίγραφο της προς δημοσίευση εργασίας και την επιστολή η email αποδοχής της δημοσίευσης απο το περιοδικό.

Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη ΔΔ του δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και σε ανοικτό ακροατήριο, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της ΔΔ και το κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Η μέρα και ώρα της δημόσιας παρουσίασης ανακοινώνεται απο τη γραμματεία, με email και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Για την έγκριση της ΔΔ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά απο κλειστή σύσκεψη. Κριτήρια είναι το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας και η συμβολή της στην επιστήμη, ενώ συνεκτιμώνται οι γενικότερες γνώσεις και επάρκεια του υποψήφιου στο επιστημονικό πεδίο της ΔΔ του. Η ΔΔ βαθμολογείται με Καλώς, Λίαν Καλώς, ή Αριστα. Η επταμελής εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα τη βελτίωση η τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της ΔΔ. Η διορθωμένη ΔΔ εγκρίνεται απο τον Επιβλέποντα Καθηγητή πριν κατατεθεί στη γραμματεία. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. εφόσον έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις. Πριν την αναγόρευση, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης τα αντίτυπα της ΔΔ σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και ό,τι άλλο δικαιολογητικό ορίζεται από τους σχετικούς φορείς.

Στο διδάκτορα, μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής του, μπορεί να χορηγηθεί από τη γραμματεία βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη χορήγηση διδακτορικού διπλώματος.

Τυχόν ενστάσεις κατά οποιασδήποτε διαδικασίας ή ενέργειας του προσωπικού του Πανεπιστημίου υποβάλλονται στη γραμματεία με πλήρη αιτιολόγηση και εξετάζονται απο τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Το διδακτορικό δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του ΤΕΤΥ, και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος. Ο τύπος είναι ο ακόλουθος:

[Σήμα Πανεπιστημίου Κρήτης]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ........................................
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...................................................
ΣΗΜΕΡΑ..................................... (ημερομηνία, χρονολογία)
ΑΠΟΝΕΜΕΙ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ/..................................................ΤΟΥ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)
ΑΠΟ .............................................................................. (τόπος γέννησης)
Ο ΟΠΟΙΟΣ / Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ