Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon
Διευθυντής Προγράμματος
Αν. Καθηγητής Γ. Κοπιδάκης
e-mail:
kopidaki@materials.uoc.gr
Πληροφορίες
κ. Χαράλαμπος Στρατήγης
τηλέφωνο:
2810394270
e-mail:
stratigis@materials.uoc.gr

Τρέχουσα προκύρηξη


Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) οργανώνει αυτοδύναμα και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-14 του νόμου 3685/148 τ.Α’/16-7-2008 και των αλλαγών του νόμου 3794/2009. Η σχετική υπουργική απόφαση είναι η υπ' αριθμ. 35695/Β7 (ΦΕΚ 726/Β'/21-4-2014).

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Σκοπός του είναι η δημιουργία και άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών, ένα μοντέρνο πεδίο κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας. Στόχος του ΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή στους βασικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, ή στη Διδακτική της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και η ανάπτυξη σύνθετων ικανοτήτων πολύτιμων για τη σημερινή αγορά εργασίας. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση MΔE με στόχο τη δημιουργία υψηλών προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε (i) ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις, και παραγωγικές μονάδες, (ii) ερευνητικούς φορείς ΑΕΙ και ΤΕΙ, με βάση τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών που αποτυπώνονται στο ΠΔ/58/8-4-2009.

Το ΠΜΣ χορηγεί ΜΔΕ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών με πέντε βασικές θεματικές ενότητες μαθημάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων:

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αντικατοπτρίζει τους γενικότερους τομείς ενασχόλησης των Επιστημόνων Υλικών, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Προεδρικό Διάταγμα κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος (ΠΔ/58/8-4-2009) και στις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του τμήματος.

Το ΠΜΣ προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του που περιγράφονται παρακάτω έχουν σχεδιαστεί με στόχο ο φοιτητής να αναπτύξει μια θεώρηση της Φύσης που συνδυάζει τη λεπτομερή γνώση της μικροσκοπικής δομής της ύλης με τη σύνθεση υλικών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους για προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12 του Ν. 2916/2001. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το 1ο και 2ο είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ στο 3ο και 4ο προβλέπεται η συμμετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος και η συστηματική συγγραφή και προφορική παρουσίαση μιας δομημένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

ΟΡΓΑΝΑ ΠΜΣ

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη) για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος δημοσιοποιείται δύο (2) φορές ετησίως. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι γνωστικές ενότητες και αντικείμενα του ΠΜΣ, τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν, η διεύθυνση και οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων, και οι διευθύνσεις Διαδικτύου του Πανεπιστημίου που έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά όλα τα παραπάνω. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί υποψήφιοι ΜΔΕ που είναι υπότροφοι εσωτερικού του ΙΚΥ, Έλληνες ή αλλοδαποί. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία δέχεται αιτήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή Μ.Φ. γίνεται 2 φορές το χρόνο, Απρίλιο-Μάιο και Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά από τη ΣΕ με βάση το Βαθμό Εισαγωγής που θα προκύψει σύμφωνα με τον αλγόριθμο της μεθεπόμενης παραγράφου. Ο τελικός κατάλογος επιτυχόντων περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις: κατάλογο επιτυχόντων, επιτυχόντων υπό προϋποθέσεις, και επιλαχόντων. Η λίστα των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) αντικειμενικά προσόντα που προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά: γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ (βασικά μαθήματα), επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου β) προφορική εξέταση του υποψηφίου, γ) πιστοποίηση άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η Αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, και λόγω της βιβλιογραφίας που απαιτείται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο πίνακας επιτυχόντων, επιτυχόντων υπό προϋποθέσεις, και επιλαχόντων εγκρίνεται στην τελευταία ΓΣΕΣ του ακαδημαϊκού έτους πριν από την έναρξη του προγράμματος. Ο τελικός κατάλογος επικαιροποιείται και επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους. Δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων κατά της τελικής αυτής λίστας.

Τα κριτήρια επιλογής στο ΠΜΣ και ο βαθμός εισαγωγής συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Βαθμός Εισαγωγής (κλίμακα 0-10)
Κλίμακα βαθμολογίας% ΒαρύτηταΜέγιστος Βαθμός
Γενικός Βαθμός Πτυχίου0-1030%3
Βαθμός Βασικών Μαθημάτων + Διπλωματικής Εργασίας0-1020%2
Βαθμός Προφορικής Εξέτασης0-1040%4
Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (1 σελίδα Α4)0-1010%1
Δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό με Κριτές (bonus)105%0.5
Συνολικά Μόρια105%10.5

Η προφορική εξέταση γίνεται από τα μέλη της ΣΕ του ΠΜΣ. Ωστόσο κατά τη διεξαγωγή της μπορούν να παρευρεθούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις όσα από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος το επιθυμούν. Η ΣΕ αποφασίζει ποια είναι τα βασικά μαθήματα που υπολογίζονται στον παραπάνω αλγόριθμο, τα οποία θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Η Έκθεση Ερευνητικών Ενδιαφερόντων υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου και δεν υπερβαίνει τη μία (1) σελίδα Α4. Σε αυτήν ο υποψήφιος περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την τυχόν εμπειρία του σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα και τους στόχους του ΠΜΣ του ΤΕΤΥ. Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE που αδυνατούν να παραστούν στην προφορική εξέταση θα πρέπει να υποβάλουν, αντί αυτής και πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GRE σε αντικείμενο σχετικό με το ΠΜΣ.

Αν η ΣΕ διαπιστώσει ότι κάποιος φοιτητής έχει γνωστικά κενά στην Επιστήμη των Υλικών, τότε αυτός θα πρέπει να παρακολουθήσει αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα χωρίς ECTS. Εάν διαπιστωθεί, κατά την προφορική εξέταση που προβλέπει ο παραπάνω αλγόριθμος, ότι ένας υποψήφιος χρειάζεται μέχρι δύο (2) επιπλέον προπτυχιακά μαθήματα για να μπορέσει να παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα, τότε αυτά μπορεί να τα παρακολουθήσει παράλληλα με το ΠΜΣ. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι χρειάζεται άνω των τριών (3) προπτυχιακών μαθημάτων, τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει τα αντίστοιχα μαθήματα πριν ξεκινήσει το ΠΜΣ και να υποβάλει εκ νέου αίτηση εισαγωγής μόλις τα έχει ολοκληρώσει, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση των διδασκόντων.

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται όλων των παροχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

Η χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να γίνεται από ερευνητικά προγράμματα και από υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών. Η χρηματοδότηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται με ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου, ενώ η κατανομή των μεταπτυχιακών υποτροφιών γίνεται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. προς τη ΓΣΕΣ. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με βασικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία, την επίδοση στα μαθήματα, και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Ο αριθμός τυχόν υποτροφιών θα ορίζεται κάθε χρόνο από την Σ.Ε.

Οι υποτροφίες-χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να εναρμονίζονται με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και να ανακοινώνονται μετά από συνεννόηση με την Σ.Ε. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που χρηματοδοτείται από εξωτερική πηγή υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη ΣΕ, μέσω της Γραμματείας του Τμήματος, για την πηγή και τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ δεν υποχρεούνται να καταβάλουν δίδακτρα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα το χειμερινό εξάμηνο. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι 2 (δύο) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί, με απόφαση της ΓΣΕΣ, να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες επιπλέον των δύο (2) αυτών ετών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός της διετίας.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 (τρία) ημερολογιακά έτη (3=2+1). Δεν προβλέπεται λειτουργία Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης.

Μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών του, ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αν δεν του έχει δοθεί η παραπάνω παράταση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση ΜΔΕ περιλαμβάνουν τα εξής: (α) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που χωρίζονται σε τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες, (β) συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, και (γ) εκπόνηση και προφορική παρουσίαση δομημένης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης και (β) Επιλογής μαθήματα Ερευνητικής Κατεύθυνσης. Για κάθε μάθημα που προσφέρει το ΤΕΤΥ, καταχωρείται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ένας πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: (ι) όνομα και κωδικός του μαθήματος, στη μορφή ΜΕΤΥ + αριθμός, (ιι) αριθμός ECTS, (ιιι) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, (ιv) ιστοσελίδα μαθήματος (εφόσον υπάρχει), (v) σύντομη περιγραφή του διδακτικού σκοπού του μαθήματος, (vi) αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης (syllabus), και (vιι) προτεινόμενα συγγράμματα και άλλο διδακτικό υλικό. Ο παραπάνω πίνακας ανά μάθημα αναπροσαρμόζεται και εκσυγχρονίζεται περιοδικά από τη ΣΕ. Επικυρώνεται υποχρεωτικά από τη ΓΣΕΣ στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση MΔE, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τις παρακάτω υποχρεωτικές απαιτήσεις κατ’ ελάχιστο:

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)
Α1 Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης (20 ECTS)
ΜΕΤΥ 501 Στερεά Υλικά (Μαγνητικά, Φωτονικά, και Ηλεκτρονικά) (10 ECTS)
ΜΕΤΥ 502 Θεωρητική Επιστήμη Υλικών (10 ECTS)
Α2 Μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης (μέχρι 10 ECTS σύνολο).
Β Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)
Β1 Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης (σύνολο 20 ECTS)
ΜΕΤΥ 503 Χαλαρή Ύλη (Πολυμερή – Κολλοειδή) (10 ECTS)
ΜΕΤΥ 504 Βιοϋλικά—Βιομόρια (10 ECTS)
Β2 Μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης (μέχρι 10 ECTS σύνολο).
Γ Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)
Γ1 Μέθοδοι Επιστημονικής Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (10 ECTS).
Γ2 Ερευνητικό Εργαστήριο 1 (10 ECTS)
Γ3 Ερευνητικό Εργαστήριο 2 (10 ECTS)
Δ Εξάμηνο (σύνολο 30 ECTS)
Δ1 Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων Α και Β, οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης από ένα κατάλογο που συντάσσει η ΣΕ και επικυρώνει η ΓΣΕΣ. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει (α) τακτικά προσφερόμενα μαθήματα, (β) μαθήματα που προσφέρονται μόνον εφόσον υπάρχει ζήτηση από επαρκή αριθμό φοιτητών, (γ) εξειδικευμένα μαθήματα καθοδηγούμενης αυτομελέτης (reading courses). Ο παραπάνω κατάλογος ανανεώνεται και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο. Περιλαμβάνει μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρει το ΤΕΤΥ και άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης με συναφές γνωστικό αντικείμενο και ανακοινώνεται στους φοιτητές, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία τους γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Τα συνολικά προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα εγκρίνονται και επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ.

Ενδεικτικός κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης ανά θεματική ενότητα

Α. 'Στερεά υλικά'
 • ΜΕΤΥ 306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II (4 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 346 Επιστήμη Επιφανειών-Νανοϋλικών (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 503 Προχωρημένη Κβαντομηχανική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 571 Αναλογικά Ηλεκτρονικά I (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 665 Κβαντική Ηλεκτρονική I (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 677 Επιστήμη Λεπτών Υμενίων Ηλεκτρονικής (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 703 Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 661 Εργαστήριο Laser και Μοντέρνας Οπτικής II (5 ECTS)
 • Φ-772 Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική (5 ECTS)
 • Φ-666 Κβαντική Ηλεκτρονική II - Μη Γραμμική Οπτική (5 ECTS)
 • ΕΜΦ-06 Φασματοσκοπία Υπέρυθρου και Raman (10 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 490 Φωτονικά Υλικά (5 ECTS)
 • ΑΣΦΔ12 Εφαρμογές Φασματοσκοπίας στο Χαρακτηρισμό Δομής (10 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 446 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (5 ECTS)
Β. 'Θεωρητική Επιστήμη Υλικών'
 • ΜΕΤΥ 447 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών (4 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 306 Φυσική Στερεάς Κατάστασης II (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 500 Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών (4 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 512 Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής
 • ΦΥΣ 503 Προχωρημένη Κβαντομηχανική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 505 Στατιστική Φυσική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 509 Κλασική Ηλεκτροδυναμική (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 511 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (6 ECTS)
 • ΦΥΣ 523 Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (5 ECTS)
 • ΦΥΣ 666 Κβαντική Ηλεκτρονική II - Μη Γραμμική Οπτική (5 ECTS)
Γ. 'Χαλαρή ύλη'
 • ΜΕΤΥ 451 Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 452 Σύνθεση Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 454 Δυναμική Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 456 Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 471 Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 346 Φυσικοχημεία Επιφανειών Υλικών (5 ECTS)
 • ΓΜΠ68 Δομή και Ιδιότητες Χαλαρής Συμπυκνωμένης Ύλης (10 ECTS)
 • ΓΜΠ14 Χημεία Μακροκυκλικών Συστημάτων (10 ECTS)
 • ΑΣΦΔ02 Δομή-Στερεοχημεία (10 ECTS)
Δ. 'Βιουλικά - Βιομόρια'
 • ΜΕΤΥ 598 Βιο-οργανικές Νανοδομές (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 594 Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 491 Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 496 Μηχανική Ιστών (5 ECTS)
 • ΜΕΤΥ 233 Νανοϊατρική: Εφαρμογές νανοδομημένων υλικών στη στόχευση φαρμάκων (4 ECTS)
 • ΒΙΟ1502 Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό περιβάλλον (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1503 Τεχνολογίες για τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1504 Σύγχρονες τεχνολογίες χαρακτηρισμού πρωτεϊνών-Νανοτεχνολογία (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1506 Από το γονιδίωμα στο πρωτεΐνωμα (5 ECTS)
 • ΒΙΟ1507 Τεχνολογία παραγωγής πρωτεϊνών (5 ECTS)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων αναλαμβάνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2007):

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του ΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΕΤΥ.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί στα μαθήματα που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (ημερομηνία έναρξης μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρείται η ημερομηνία έναρξης των προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης). Τα παραπάνω μεταπτυχιακά μαθήματα θα πρέπει να προσφέρονται είτε από το ΤΕΤΥ είτε από άλλα συναφή τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα που έχει εγκρίνει η ΣΕ και η ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια αποφασίσει τελικά να μην παρακολουθήσει μάθημα για το οποίο έχει ήδη εγγραφεί, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσει μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη συμμετοχή του στην εξέταση του μαθήματος θα βαθμολογείται με μηδέν και θα συμπεριλαμβάνεται στο μέσο όρο των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Ελάχιστη βαθμολογία για επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος θεωρείται το 5/10. Σε περίπτωση αποτυχίας, ή εφόσον επιθυμεί μεγαλύτερο βαθμό, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέταση του μαθήματος. Μετά από δυο αποτυχίες σε υποχρεωτικό μάθημα ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Μετά από δυο αποτυχίες σε μάθημα επιλογής ερευνητικής κατεύθυνσης ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει διαφορετικό μάθημα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους σπουδών, να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα (μέχρι δύο (2) σελίδες) μετά από έγκριση της ΣΕ. Πέρα από την εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου, στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία της επιστήμης, σε συνέδρια, παρουσιάσεις, ερευνητικές προτάσεις, ερευνητικές δημοσιεύσεις κλπ.

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία με ένα μέλος ΔΕΠ, που αναλαμβάνει ως Επιβλέπων Καθηγητής. Κάθε Οκτώβριο, τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ κάνουν εισαγωγικές ερευνητικές διαλέξεις και επιτόπου παρουσίαση των εργαστηρίων τους σε όλους τους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάθε μέλος ΔΕΠ κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο ερευνητικό του πεδίο και δείχνει στους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές το εργαστήριο, τον εξοπλισμό του, κλπ. Σκοπός είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος και τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ, προκειμένου να εντοπίσουν τα πιθανά θέματα διπλωματικών εργασιών που τους ενδιαφέρουν. Κάθε Σεπτέμβριο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία το πρόγραμμα των παραπάνω παρουσιάσεων. Η επιλογή Επιβλέποντος Καθηγητή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός εξαμήνου το αργότερο από την έναρξη του προγράμματος.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέπων Καθηγητής και δύο (2) επιπλέον μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται ενώπιον ακροατηρίου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα και τη ΣΕ. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή τη βαθμολογεί με κλίμακα 0-10 και ενημερώνει τη γραμματεία με γραπτή αναφορά. Αν η διπλωματική εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της, ή την ριζική αναμόρφωσή της. Η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η διπλωματική εργασία θα πρέπει υποβληθεί εκ νέου τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας κατατίθενται υποχρεωτικά από το μεταπτυχιακό φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης προκειμένου να περατώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Κάθε χρόνο το Τμήμα θα διοργανώνει ένα Graduate Student Symposium, όπου οι δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσιάζουν ένα πόστερ πάνω στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα δίνεται βραβείο καλύτερου πόστερ και το συνέδριο θα συν-διοργανώνεται με άλλα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Τυχόν ενστάσεις κατά οποιασδήποτε διαδικασίας η ενέργειας του προσωπικού του πανεπιστημίου υποβάλλονται στη γραμματεία με πλήρη αιτιολόγηση και εξετάζονται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως Επιβλέπων Καθηγητής. Πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου μεταπτυχιακών σπουδών, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει γίνει αποδεκτός από έναν Επιβλέποντα Καθηγητή. Η ΣΕ ενημερώνεται γραπτώς σχετικά, με επιστολή που συν-υπογράφεται από το μεταπτυχιακό φοιτητή και τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής προτείνει στην Σ.Ε. την τριμελή επιτροπή και το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να εκπονήσει μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας του σε εργαστήριο εκτός Τμήματος, η ΣΕ θα πρέπει να εγκρίνει το εργαστήριο και τον συν-επιβλέποντα καθηγητή και να εισηγηθεί σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ, η οποία και θα αποφασίσει.

Η Σ.Ε. και ο Επιβλέπων Καθηγητής έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιπλέον και ένα Σύμβουλο καθηγητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, κατά προτίμηση από διαφορετική ερευνητική περιοχή σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Ο ρόλος του Σύμβουλου καθηγητή είναι να παρέχει συμβουλές και να βοηθά στην επίλυση οποιουδήποτε ακαδημαϊκού προβλήματος προκύψει κατά τη διάρκεια των σπουδών.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος που έχει τη διοικητική ευθύνη του Π.Μ.Σ. Ο τύπος του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουθος:

[Σήμα Πανεπιστημίου Κρήτης]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ........................................
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ...................................................
ΣΗΜΕΡΑ..................................... (ημερομηνία, χρονολογία)
ΑΠΟΝΕΜΕΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ/..................................................ΤΟΥ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο)
ΑΠΟ .............................................................................. (τόπος γέννησης)
Ο ΟΠΟΙΟΣ / Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή του ΜΔΕ, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του.

Η απονομή του ΜΔΕ γίνεται δημοσίως συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του Τμήματος. Εφόσον ο απόφοιτος αδυνατεί αιτιολογημένα να παρευρεθεί στην τελετή απονομής, η παράδοση του ΜΔΕ μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων.

Το Παράρτημα Διπλώματος περιέχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ΜΔΕ, όπως Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας, αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμολογία Μεταπτυχιακής Εργασίας (Καλώς, Λίαν Καλώς, και Άριστα), και θεματικές ενότητες των ερευνητικών δραστηριοτήτων.