Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές (PDF)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 57748 π.έ./Β7/11-2-04 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ383/25-2-04 τ. Β') και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν.2083/92 προκηρύσσει 15 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος και διαθέτει ορισμένο αριθμό υποτροφιών.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι: Το πρόγραμμα δέχεται:

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση και η συστατική επιστολή συμπληρώνονται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά παρακάτω:

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  3. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Αντίγραφα εργασιών ή άλλη λεπτομερής περιγραφή τους.
  5. Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές.
  6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων.
Οι συστατικές επιστολές που θα γραφούν στο ειδικό έντυπο, θα αποσταλούν απ' ευθείας από τους συντάκτες στην "Επιτροπή Επιλογής νέων Μεταπτυχιακών".

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

Για εγγραφή το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 (Σεπτέμβριος) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2006.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ.2208, 710 03 Ηράκλειο.

Η επιλογή των υποτρόφων και των άλλων εισακτέων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006 - 2007 θα γίνει με προφορική εξέταση τύπου συνέντευξης με επιτροπή καθηγητών στις 14/4/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. στα κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού (αίθουσα Μ203) στο Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κα Τόνια Τζανάκη, στην παραπάνω διεύθυνση, στο τηλ. 2810-393450 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: tonia@materials.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γ. Φυτάς