Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές (PDF)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για περιορισμένες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος και διαθέτει ορισμένο αριθμό υποτροφιών. Απαραίτητη προυπόθεση για τη λήψη του ΜΔΕ και του ΔΔ είναι η συγγραφή ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

Το πρόγραμμα δέχεται:

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση απόκτησης του ΜΔΕ είναι η ολοκλήρωση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση και η συστατική επιστολή συμπληρώνονται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά παρακάτω:

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  3. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Αντίγραφα εργασιών ή άλλη λεπτομερής περιγραφή τους.
  5. Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές.
  6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων.

Οι συστατικές επιστολές που θα γραφούν στο ειδικό έντυπο, θα αποσταλούν απ' ευθείας από τους συντάκτες στην "Επιτροπή Επιλογής νέων Μεταπτυχιακών".

Επισημαίνεται ότι στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά λογαριασμός e-mail μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την πορεία της υποψηφιότητάς τους.

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2008. H διαδικασία επιλογής θα γίνει απο την Επιτροπή και περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων στο χρονικό διάστημα 7-10 Οκτωβρίου 2008.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτίριο Φυσικού, Βούτες Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ.2208, 71003 Ηράκλειο ή με courier πριν τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κα Παρτάλη Μαρία, στην παραπάνω διεύθυνση, στο τηλ. 2810-394270&72 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: partalim@materials.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ν. Πελεκάνος