Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές (PDF)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων και διαθέτει ορισμένο αριθμό υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Σκοπός των προσλήψεων είναι:

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

Το πρόγραμμα δέχεται:

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση και η συστατική επιστολή συμπληρώνονται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά παρακάτω:

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  3. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Αντίγραφα εργασιών ή άλλη λεπτομερής περιγραφή τους.
  5. Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές.
  6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά λογαριασμός e-mail μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την πορεία της υποψηφιότητάς τους.

Οι συστατικές επιστολές που θα γραφούν στο ειδικό έντυπο, θα αποσταλούν απ' ευθείας από τους συντάκτες στην "Επιτροπή Επιλογής νέων Μεταπτυχιακών".

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών ορίζεται η 29η Μαΐου 2009. H επιλογή θα γίνει απο την Επιτροπή και προϋποθέτει συνέντευξη των υποψηφίων στις 18 Ιουνίου 2009.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτίριο Φυσικού, Βούτες Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ.2208, 71003 Ηράκλειο ή με courier πριν τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Στρατήγη Χαράλαμπο, στην παραπάνω διεύθυνση, στο τηλ. 2810-394272 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: stratigis@materials.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ν. Πελεκάνος