Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές (PDF)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων και διαθέτει ορισμένο αριθμό υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Σκοπός των προσλήψεων είναι:

Κύρια έμφαση του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στο πιο υψηλό διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο όπως φαίνεται και από πρόσφατες δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του τμήματος σε διεθνή περιοδικά μεγάλης απήχησης όπως Nature (453, 372, 2008) Nature Materials (8, 217-222, 2009, και 7, 997-1002, 2008) και Nature Structural and Molecular Biology (16, 198-206, 2009).

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

Το πρόγραμμα δέχεται:

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση και η συστατική επιστολή συμπληρώνονται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά παρακάτω:

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  3. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Αντίγραφα εργασιών ή άλλη λεπτομερής περιγραφή τους.
  5. Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές.
  6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά λογαριασμός e-mail μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την πορεία της υποψηφιότητάς τους.

Οι συστατικές επιστολές που θα γραφούν στο ειδικό έντυπο, θα αποσταλούν απ' ευθείας από τους συντάκτες στην "Επιτροπή Επιλογής νέων Μεταπτυχιακών".

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών ορίζεται η 5η Ιουνίου 2010. H επιλογή θα γίνει απο την Επιτροπή και προϋποθέτει συνέντευξη των υποψηφίων στις 23 Ιουνίου 2010 μεταξύ 10:00-13:00.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτίριο Φυσικού, Βούτες Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ.2208, 71003 Ηράκλειο ή με courier πριν τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Καλαϊτζάκη Στυλιανή, στην παραπάνω διεύθυνση, στο τηλ. 2810-394462 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: stela@materials.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Περάκης Η.