Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές (PDF)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων και διαθέτει ορισμένο αριθμό υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Σκοπός των προσλήψεων είναι:

Κύρια έμφαση του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εξειδίκευση και διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, σε υψηλό διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο, που οδηγεί σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά μεγάλου δείκτη απήχησης.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση, η έκθεση ενδιαφερόντων και η συστατική επιστολή συμπληρώνονται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από τη γραμματεία ή ηλεκτρονικά παρακάτω:

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  3. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Αντίγραφα εργασιών ή άλλη λεπτομερής περιγραφή τους.
  5. Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές.
  6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά λογαριασμός e-mail μέσω του οποίου οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την πορεία της υποψηφιότητάς τους.

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν απ' ευθείας από τους συντάκτες τους στην "Επιτροπή Επιλογής νέων Μεταπτυχιακών".

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών ορίζεται η 8η Απριλίου 2011. H επιλογή θα γίνει απο την Επιτροπή και προϋποθέτει συνέντευξη των υποψηφίων στις 2 Μαΐου 2011, μεταξύ 10:00-13:00.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτίριο Φυσικού, Βούτες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ.2208, 71003 Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Καλαϊτζάκη Στυλιανή, στην παραπάνω διεύθυνση, στο τηλ. 2810-394462 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: stela@materials.uoc.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δ. Βλασσόπουλος