Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (PDF)

Έχοντας υπόψη τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114 /τ.Α’/4.8.2017) που αφορά στην «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ861/12.03.2018 που αφορά στην «Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης», το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ) απαιτείται:

Κύρια έμφαση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η εξειδίκευση και διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, σε υψηλό διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο. Επίσης, σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνωρισμένους τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μπορούν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τον τίτλο ΔΜΣ κατά την ημερομηνία της αίτησης αλλά θα τον καταθέσουν το αργότερο στην ημερομηνία της εγγραφής τους.

Κατ' εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) και μη κάτοχοι ΔΜΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά λογαριασμός e-mail από τον οποίο θα ενημερώνεστε για την πορεία της υποψηφιότητας σας.

Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες, στην "Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών".

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εκπόνηση ΔΔ ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2020.

Η ημερομηνία συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για υποψήφιους που διαμένουν εκτός Κρήτης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτήριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Βούτες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 70013 Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Χ. Στρατήγη, στην παραπάνω διεύθυνση (τηλ. 2810-394272, stratigis@materials.uoc.gr) ή στο Διευθυντή Μεταπτυχιακών σπουδών Καθ. Γ. Κοπιδάκη (kopidaki@materials.uoc.gr).