Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2020

14 Δεκεμβρίου 2020

Θέσεις μεταπτυχιακού υπότροφου (Master) και Υποψήφιου Διδάκτορα στον τομεέα της Χαλαρής Ύλης με έμφαση τα Κολλoειδή Συστήματα

Μια θέση για Υποψήφιο Διδάκτορα και μια για Μεταπτυχιακό Υπότροφο (Μάστερ) είναι άμεσα διαθέσιμες στην περιοχή της Χαλαρής Ύλης, με έμφαση στη μελέτη Κολλοειδών Υάλων και Πηκτωμάτων (colloidal glasses and Gels), με τη χρήση συνδυασμένων πειραματικών τεχνικών ή/και προσομοιώσεων. Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των θέσεων (Γ.Πετεκίδη, georgp@iesl.forth.gr) και να ανατρέξουν στη διεύθυνση https://www.iesl.forth.gr/en/about/job-positions/202042904.


11 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Εμμανουήλ Αμαργιανιτάκη

Πολαριτονικά Λέιζερ Νιτριδίων

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-5id-wch-g3o, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55) και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

3 Νοεμβρίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας της κ. Αντωνίας Λουφαρδάκη

Laser sintering of metal and semiconductor nanoparticles
Πυροσυσσωμάτωση νανοσωματιδίων μετάλλων και ημιαγωγών με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ

Δευτέρα 9/11/2020 και ώρα 11:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η/Υ Ε109 στο κτήριο του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-6ut-tml-if1, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

26 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ελευθερίας Μπαμπαλιάρη

Laser microstructured scaffolds for tissue engineering under dynamic cell culture conditions
Κατασκευή ικριωμάτων με χρήση λέιζερ για ιστοτεχνολογία υπό συνθήκες δυναμικής κυτταροκαλλιέργειας

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-got-hyc-hle, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55) και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

20 Οκτωβρίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Χρήστου Βασιλειάδη

Spin-Valley polarization in Transition Metal Dichalcogenides: CW vs Pulsed excitation
Σπιν-valley πόλωση στα διχαλκογενίδια μετάλλων μετάπτωσης: Σύγκριση συνεχούς με παλμική διέγερση

Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 13:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η/Υ Ε109 στο κτήριο του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/kio-uoj-bix, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

19 Οκτωβρίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

14 Οκτωβρίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας της κ. Αθανασίας Πυλοστόμου

Development of graphene-based electrodes for bioelectronic devices
Ανάπτυξη ηλεκτροδίων με βάση το γραφένιο για βιοηλεκτρονικές διατάξεις

Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 12:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η/Υ Ε109 στο κτήριο του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/kio-uoj-bix, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Οκτωβρίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Δήμητρας Φουντά

Dynamics and mechanical reinforcement in gels of synthetic and biological origin
Δυναμική και μηχανική ενίσχυση πηκτωμάτων συνθετικής και βιολογικής προέλευσης

Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 10:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η/Υ Ε109 στο κτήριο του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-tz6-zic-zuh, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

29 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη μεταπτυχιακού μαθήματος "ΜΕΤΥ-501 Στερεά Υλικά"

To μεταπτυχιακό μάθημα "ΜΕΤΥ-501 Στερεά Υλικά" θα αρχίσει στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επισκεφθείτε το link (κωδικός: 212990) για να το παρακολουθήσετε.


21 Σεπτεμβρίου 2020

Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, για να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου μέχρι την περίοδο των εγγραφών: 01-16 Οκτωβρίου 2020. Όσοι φοιτητές έγιναν δεκτοί με την προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 έχουν οριστεί από 01-16 Οκτωβρίου 2020. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους (ή τον διευθυντή ΜΤΧ σπουδών κ. Γ. Κοπιδάκη) και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).

Από τη Γραμματεία


2 Σεπτεμβρίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Μαρίας Μινωτάκη

Theoretical Study of MoS2 Defects and Dopants for Hydrogen Evolution Reaction

Τρίτη 08/09/2020 και ώρα 13:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/gio-dty-qwy, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

2 Σεπτεμβρίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Αντρί Μουντιάνου

An experimental investigation of phase transitions in polymer and associating polymer solutions
Πειραματική μελέτη μεταβάσεων φάσης σε πολυμερικά και συσσωματούμενα διαλύματα

Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 11:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-yj6-y7t-rhf, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

29 Αυγούστου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Νικολάου Αθανασίου Μπούρκερ

High-pressure light scattering and microrheology: application to supramolecular and associating polymer solutions
Σκέδαση φωτός και μικρορεολογία σε υψηλή πίεση: εφαρμογή σε υπερμοριακά και συσσωματούμενα πολυμερικά διαλύματα

Πέμπτη 03/09/2020 και ώρα 10:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-nku-odv, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

15 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

15 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

14 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Αγγελικής Μπουμπάκη

Προσομοιώσεις πολλαπλής κλίμακας για μεταλλικά νανοσωματίδια
Multi-scale simulations for metal nanoparticles

Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 14:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-6gf-fo7, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

9 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ευαγγέλου Σκουλά

Surface Structuring of Bulk and Thin Film Materials with Polarized Ultrashort Laser Pulses

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-cun-z5k, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55) και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

30 Ιουνίου 2020

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Εμμανουήλ Βερερουδάκη

Ιξωδοελαστικές ιδιότητες υπερμοριακών γελών με βάση δεσμούς υδρογόνου
Viscoelastic properties of supramolecular gels based on hydrogen bonding

Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 16:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-pah-dkw, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

22 Ιουνίου 2020

Μεταπτυχιακές σπουδές στη «Βιοϊατρική Μηχανική»

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική» του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών), του Πολυτεχνείου Κρήτης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προκήρυξη

9 Ιουνίου 2020

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του κ. Εμμανουήλ Περβολαράκη

Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες των ZnX (X: S, Se, Te) και MnxZnyNizO4: Μια διερεύνηση από πρώτες αρχές
Electronic and optical properties of ZnX (X: S, Se, Te) and MnxZnyNizO4: A first principles investigation

Τρίτη 16/06/2020 ώρα 14:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-eqa-2tn, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

4 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Μύρωνα Κρασσά

Device Engineering of Organic and Organic-Inorganic Solar Cells

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-pfu-jmt, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55) και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

25 Μαΐου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5η Ιουνίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

21 Μαΐου 2020

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της κ. Ηλιάννας Χαρκουτσάκη

Photoelectrochemical etching for fabrication of GaN based air-gap DBR membranes

Παρασκευή 22/05/2020 ώρα 15:00

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο https://teleconf.materials.uoc.gr/b/sta-kwz-wt4, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρ.12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), και τις οδηγίες εφαρμογής Α Δ1α/Γποικ.28237/5.5.2020 Κ.Υ.Α (Β’1699), ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-43Φ.

Πρόσκληση - Περίληψη

26 Απριλίου 2020

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη "Βιοϊατρική Μηχανική"

Τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης-το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης Υλικών)-το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συν-ίδρυσαν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ένα νέο, (ΦΕΚ 1122, 2-4-2020), διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Βιο-Ιατρική Μηχανική.

Δείτε το δελτίο τύπου


3 Απριλίου 2020

Ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών μεταπτυχιακών εξετάσεων (prelims)

Σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών μεταπτυχιακών εξετάσεων (prelims), σας ενημερώνουμε ότι αυτή παραμένει η 8η Μαΐου 2020. Αν οι παρούσες συνθήκες παραμείνουν αμετάβλητες, τα prelims θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη.


16 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 27η Μαρτίου 2020 27η Απριλίου 2020 22 Μαΐου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

10 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 27η Απριλίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

4 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Βαμβασάκη

Synthesis of Mesoporous Networks of Metal-Chalcogenide Nanocrystals for Photocatalytic Applications and Hydrogen Fuel Production

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00

Αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης, στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

13 Φεβρουαρίου 2020

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 24 Φεβρουαρίου – 06 Μαρτίου 2020. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).


4 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ευαγγελίας Σκλήρη

Ordered Porous Structures from Metal Oxide Nanocrystals. Synthesis, Structural Characterization and Applications in Redox Catalysis

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00

Αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης, στο κτήριο του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πρόσκληση - Περίληψη

27 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών