Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος - 2021

3 Σεπτεμβρίου 2021

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ανδρέα Δουλούμη

First-principles calculations for alloyed nanostructures

Τετάρτη 08/09/2021 και ώρα 11:30

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/gio-dty-qwy

Πρόσκληση - Περίληψη

8 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων - Call for PhD candidate positions

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες - More information

19 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Δημητρίου Μανσούρ

Design and Engineering of Structured Light Tailored for Materials Science Applications
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαμορφωμένου Φωτός, Προσαρμοσμένου για Εφαρμογές στην Επιστήμη των Υλικών

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-0ul-qkj-uyj

Πρόσκληση - Περίληψη

19 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ειρήνης Κουτσουρούμπη

2D/2D Layered Nano-Heterostructures of Transition Metal Dichalcogenides (MS2, M = Mo, Sn) and Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) for Photocatalytic Hydrogen Production and Environmental Remediation

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-evx-xiu-6gy

Πρόσκληση - Περίληψη

15 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

28 Ιουνίου 2021

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας της κ. Ειρήνης Πετράκη

Κατασκευή και Χαρακτηρισμός Πολυμερικών Ικριωμάτων μέσω Αποτύπωσης από Εκμαγείο για Βιοϊατρικές Εφαρμογές

Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 11:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-jkd-jlj-lyg

Πρόσκληση - Περίληψη

10 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Mohandas

Yielding and Structure Under Flow of Gels and Glasses of Rod-like Colloids
Μικροσκοπική Δομή και Μηχανισμοί Διαρροής Κολλοειδών Πηκτωμάτων και Υαλων Ραβδωτών Κολλοειδών

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-kwg-kig-duy

Πρόσκληση - Περίληψη

9 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων - Call for PhD candidate positions

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 22α Ιουνίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες - More information

18 Μαΐου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 26η Μαΐου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

13 Απριλίου 2021

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Νικόλαου Λιβάκα

Laser-induced interactions with all-inorganic metal halide nanocrystals

Παρασκευή 16/04/2021 και ώρα 9:30

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-acb-rmr-nxl

Πρόσκληση - Περίληψη

7 Απριλίου 2021

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Γεωργίου Περράκη

Photonic approaches for the thermal control of photovoltaics
Φωτονικές μέθοδοι για θερμικό έλεγχο και βελτίωση απόδοσης φωτοβολταϊκών διατάξεων

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://zoom.us/j/92122780694?pwd=ZU9DL2M2K0lMM1JteEJ2WEZLYk9qQT09

Πρόσκληση - Περίληψη

5 Απριλίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 21η Μαΐου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

31 Μαρτίου 2021

Υποτροφίες για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, χορηγεί εξήντα οκτώ (68) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και υποψήφιους/-ες διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Λήξη προθεσμίας: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες


29 Μαρτίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 9η Απριλίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

10 Μαρτίου 2021

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας της κ. Βασιλικής Φάκα

Perovskite semiconducting nanomaterials for hydrogen evolution

Παρασκευή 12/03/2021 και ώρα 15:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-gh4-3xn-y77

Πρόσκληση - Περίληψη

16 Φεβρουαρίου 2021

Παρουσίαση μεταπτυχιακής Εργασίας του κ. Νικόλαου Καλαφατάκη

Rheological signatures and origin of dynamic arrest in macromolecular systems of complex architecture
Ρεολογικές υπογραφές και προέλευση δυναμικού περιορισμού σε μακρομοριακά συστήματα περίπλοκης αρχιτεκτονικής

Πέμπτη 25/02/2021 και ώρα 16:00

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), στον σύνδεσμο: https://virtconf.materials.uoc.gr/b/sta-g20-ayr-xih

Πρόσκληση - Περίληψη

15 Φεβρουαρίου 2021

Seminar on "Theoretical Micromagnetics”

A seminar on "Theoretical Micromagnetics” will start on February 17th, via Zoom or Webex. The course content is here. It will have two parts that will last four weeks each one. Εach part is credited with 2 ECTS. We will have one lecture (Wednesday 12 pm CET) and one exercise hour (Monday 12 pm CET) every week. The material is introductory and the seminar will be suitable for graduate students.

People can view information and join via the webpage https://classroom.google.com/c/MjYxNDU2NjkwMTQ5?cjc=ktjs6bb. (Alternatively one goes to classroom.google.com and uses the code ktjs6bb).

All interested students are welcome to attend.

More information: Prof. Stavros Komineas (Dept. of Mathematics & Applied Mathematics, UOC).


05 Φεβρουαρίου 2021

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών για το εαρινό εξάμηνο έχουν οριστεί στις 01 Μαρτίου – 07 Μαρτίου 2021. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν συμβουλευτεί τους επιβλέποντες καθηγητές τους (ή τον διευθυντή ΜΤΧ σπουδών κ. Γ. Κοπιδάκη) και να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους (υπογεγραμμένο έντυπο με τα μαθήματα).


25 Ιανουαρίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας,
 • Πολυμερών - Κολλοειδών,
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών,
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών,
 • Βιοϋλικών - Βιομορίων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανακοινώσεις όλων των ετών