Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (PDF)

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι η άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και σε βάθος εκπαίδευση, με έμφαση στην διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας, στα παρακάτω πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά από σπουδές διάρκειας 4 εξαμήνων που συμπεριλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας. Το ΠΜΣ απαιτεί καθημερινή συμμετοχή των φοιτητών σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Επίσης, σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το ΠΜΣ έχουν κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Tα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά λογαριασμός e-mail από τον οποίο θα ενημερώνεστε για την πορεία της υποψηφιότητάς σας.

Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απ' ευθείας από τους συντάκτες, στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το ΠΜΣ ορίζεται η 21η Μαΐου 2021. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 28 Μαΐου 2021 μεταξύ 10:00 - 13:00. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για υποψήφιους που διαμένουν εκτός Κρήτης.

H υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr. Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, β) να επεξεργαστούν την αίτηση τους, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας και αναρτώντας (upload) αρχεία για τα υπόλοιπα στοιχεία, και γ) στο τέλος να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Χ. Στρατήγη, στην παραπάνω διεύθυνση (τηλ. +30 2810-394272, stratigis@materials.uoc.gr) ή στο Διευθυντή Μεταπτυχιακών σπουδών Καθ. Γ. Κοπιδάκη (kopidaki@materials.uoc.gr).