Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Κριτήρια επιλογής για την υποτροφία Μανασσάκη

Από τα βασικά κριτήρια που θέτει το τμήμα μας είναι η ακαδημαϊκή αριστεία και ωριμότητα. Έτσι η υποτροφία είναι τιμητική και σκοπό έχει να τονώσει την αριστεία, να επιβραβεύσει σπάνιες επιδόσεις και να αναδείξει άξιους ερευνητές που εκπαιδεύονται στο Τμήμα. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια προκρίνονται οι αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων και στην συνέχεια εξαιρετικών μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται στο 2ο έτος των σπουδών τους. Η συνολική εικόνα και από τα μαθήματα είναι στοιχείο που συνεκτιμάται για την αριστεία. Οι αιτήσεις συζητούνται στην συντονιστική επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών. Η τελευταία εισηγείται στην ΣΤ τον προτεινόμενο υπότροφο.