Διδακτορικός Φοιτητής
Χρυσάνθη Πηνελόπη Αποστολίδου

Email

chrysana@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Αποκρίσιμα Αυτοοργανωμένα Πεπτιδικά Βιοϋλικά και Εφαρμογές

Responsive Self-Assembled Peptide Biomaterials and Applications

Επιβλέπων

Μητράκη Άννα, Kαθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Μητράκη Άννα, Kαθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βελώνια Καλλιόπη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Χατζηνικολαΐδου Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Η έρευνα μου επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και χαρακτηρισμό αυτοοργανωμένων πεπτιδίων τα οποία ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως το pH, τη θερμοκρασία, το φως κλπ. Πιο συγκεκριμένα, τα πεπτίδια αυτά είναι ικανά να σχηματίζουν υδρογέλες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ικριώματα για την κυτταρική προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό, ή ως “οχήματα” για την ενθυλάκωση και τη μεταφορά φαρμάκου. Επιπλέον, θα γίνει δομικός χαρακτηρισμός των πεπτιδίων που σχεδιάστηκαν, με τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και περίθλαση ακτινών X, όπως επίσης θα ελεγχθούν και οι ρεολογικές ιδιότητες αυτών. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα των πεπτιδίων, όσον αφορά την προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό κυτταρικών σειρών, καθώς και ως προς την ενθυλάκωση και την ελεγχόμενη χορήγηση μικρών μορίων. Τέλος, θα δοκιμαστούν για τις δυνατότητές τους να φωτοδομούνται με την χρησιμοποίηση τεχνολογίας femtosecond λέιζερ.

Abstract

My PhD thesis focuses on the design and characterization of self-assembled peptides that will be responsive to external stimuli such as pH, temperature, light etc. In particular, these peptides are capable of forming hydrogels and they can be used as scaffolds for cell attachment and proliferation, or as vehicles for controlled encapsulation and delivery of drugs. Moreover, the designer peptides will be characterized using electron microscopy techniques and Χ-ray fiber diffraction and will be tested for their rheological properties. Subsequently, they will be evaluated for attachment and proliferation of model cell lines and encapsulation and controlled delivery of small molecules. Finally, they will be tested for their potential to be photostructured using femtosecond laser technologies.