Διδακτορικός Φοιτητής
Ελευθερία Μπαμπαλιάρη

Email

babaliari@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Κατασκευή ικριωμάτων με χρήση λέιζερ για ιστοτεχνολογία υπό συνθήκες δυναμικής κυτταροκαλλιέργειας

Laser microstructured scaffolds for tissue engineering under dynamic cell culture conditions

Επιβλέπων

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βαμβακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Στρατάκης Εμμανουήλ, Ερευνητής Ά’, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Περίληψη

 Οι διατμητικές τάσεις είναι ευρέως γνωστό ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, την ανάπτυξη και λειτουργία των ιστών. Ωστόσο πολύ λίγες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί που να μελετούν την συνδυασμένη δράση των διατμητικών τάσεων και της τοπογραφίας του υποστρώματος καλλιέργειας, που είναι εξίσου σημαντική, στην κυτταρική απόκριση. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος μικροροών για τη μελέτη της συνδυασμένης δράσης της μηχανικής διέγερσης και της τοπογραφίας στην προσκόλληση, στην κατευθυντικότητα, στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση νευρικών κυττάρων. Η προτεινόμενη έρευνα θα εστιάσει στην μελέτη εφαρμογής μικροροών σε βιομιμητικά μικρο/νανοδομημένα υποστρώματα καλλιέργειας κυττάρων για ιστοτεχνολογικές εφαρμογές. Η τοπογραφία της επιφάνειας στη μικρο- και νανο- κλίμακα και οι ιδιότητες διαβροχής της θα ελεγχθούν με ακρίβεια με ακτινοβόληση Λέιζερ που επιτρέπει τη βιομιμητική κατεργασία υλικών. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη μεταξύ των στατικών και δυναμικών καλλιεργειών ώστε να μελετηθεί αν αυτή η συνδυασμένη δράση επιφέρει περαιτέρω ενίσχυση της κυτταρικής απόκρισης.

Abstract

 Shear stresses are widely known to play an important role in the organization, development and function of tissues. However, very few studies have been performed to study the combined effect of shear stresses and the topography of the culture substrate, which is equally important, in the cellular response. The aim of the present work is to create an innovative microfluidic system to study the combined effect of mechanical stimulation and topography in adhesion, orientation, proliferation and differentiation of neuronal cells. The proposed research will focus on the study of the application of microfluidics in biomimetic micro/nanostructured cell culture substrates for tissue engineering applications. The topography of the surface at the micro- and nano-scale and its wetting properties will be precisely controlled by laser irradiation allowing for the biomimetic treatment of materials. Finally, a comparative study will be performed between static and dynamic cultures to investigate if this combined effect will further enhance the cellular response.