Διδακτορικός Φοιτητής
Νικόλαος - Αθανάσιος Μπούρκερ

Email

burker@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Γραμμική και μη- ρεολογια σε υψηλή πίεση

Επιβλέπων

Βλασσόπουλος Δημήτριος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Βλασσόπουλος Δημήτριος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Πετεκίδης Γεώργιος, καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Φιλιππίδη Εμμανουέλα, Επ. Καθηγήτρια ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Στόχος της διδακτορικής διατριβής θα είναι η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων συστημάτων χαλαρής ύλης σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Οι μελέτες θα αφορούν στην κατανόηση και την επίδραση της πίεσης στις ενδομοριακές και διαμοριακές αλληλεπιδράσεις που θα έχει ως απόρροια τυχόν αλλαγή στις μηχανικές ιδιότητες των συστημάτων. Θα εστιάσουμε τόσο στην γραμμική καθώς και μη – γραμμική περιοχή (καμπύλη τάσης / παραμόρφωσης). Για να το επιτύχουμε αυτό θα γίνει χρήση τεχνικών σκέδασης (δυναμική σκέδαση φωτός) και παραδοσιακών ρεομέτρων. Η εργασία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ερευνών οι οποίες εστίασαν στην γραμμική περιοχή.Τέτοιου είδους μελέτες και επίδραση της πίεσης στο ιξώδες (για παράδειγμα) είναι άκρως ενδιαφέρων και από βιομηχανικής άποψης. Δυνητικά τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα για εφαρμογές όπως drilling fluids, syringe injections, tissue engineering, 3D printing

Abstract

The aim of the doctoral dissertation will be the study of the mechanical properties of soft matter systems under high pressure conditions. The studies will focus on the understanding and the effect of pressure in the mechanical properties of the systems. We will work in the linear and non-linear rheology. To achieve this, scattering techniques (dynamic light scattering) and traditional rheometers will be used. Such studies and the effect of pressure on viscosity (for example) are extremely interesting for scientific and indsustrial purposes . Potentially the results will be useful for applications such as drilling fluids, syringe injections, tissue engineering, 3D printing