Διδακτορικός Φοιτητής
Ιωάννης Κατσαντώνης

Email

katsantonis@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Μεταϋλικά για Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

Metamaterials for Electromagnetic Wave Manipulation

Επιβλέπων

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Τζωρτζάκης Στέλιος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Σούκουλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Iowa State University

Περίληψη

Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε φωτονικά συστήματα. Συγκεκριμένα, μελέτη μη-ερμιτιανών (συστήματα με συμμετρία ισοτιμία P – χρόνου Τ) πολύπλοκων συστήματων όπως μεταϋλικά και δι-ισοτροπικά υλικά (χειρόμορφα μεταϋλικά).

Abstract

Theoretical and computational study of electromagnetic wave propagation in photonic systems. Especially, study of Non-Hermitian (PT-symmetric) complex media, such as metamaterials and Bi-isotropic materials (chiral metamaterial).