Διδακτορικός Φοιτητής
Χρυσούλα Κοκοτίδου

Email

chkokotidou@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Παραγωγή και χαρακτηρισμός πρωτεϊνικών υλικών και χρήση τους ως ικριωμάτων

Production and characterization of protein materials and their use as scaffolds

Επιβλέπων

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βελώνια Καλλιόπη, Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΤΥ, ΠΚ

Κοκκινίδης Μιχαήλ (Καθηγητής, Βιολογίας ΠΚ)

Περίληψη

H διδακτορική μου διατριβή εστιάζει στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την παραγωγή και τον χαρακτηρισμό καινοτόμων πρωτεϊνικών υλικών βασισμένων σε φυσικές ινώδεις πρωτεΐνες και πεπτίδια, προερχόμενα κυρίως από αλληλουχίες της ίνας του αδενοϊού τύπου 2, της αμυλοειδούς-βήτα αλληλουχίας του Alzheimer καθώς και αλληλουχίες που εντοπίζονται στη V3 θηλιά του ιού HIV-1. Ο στόχος μου είναι να εκμεταλλευτώ τις μοναδικές ιδιότητες αυτό-οργάνωσης τους και να αναπτύξω λειτουργικά βιοϋλικά με εφαρμογές στο πεδίο της βιοϊατρικής, της προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Τα βιοϋλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ικριώματα για την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών, όπως σημεία σύνδεσης με μέταλλα, μοτίβα δέσμευσης κυττάρων ή ενζυμικές υπομονάδες. Επιπλέον θα εμβαθύνω στην βελτιστοποίηση των συνθηκών αυτό-οργάνωσης των πεπτιδίων με βάση το πεδίο εφαρμογής τους και στον χαρακτηρισμό των βιοϋλικών με τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και περίθλασης ακτινών Χ. Τέτοιου είδους αυτό-οργανωμένες πρωτεΐνες και πεπτίδια προσφέρουν αναρίθμητες δυνατότητες για την ανάπτυξη πολυλειτουργικών βιονανοϋλικών του μέλλοντος.

Abstract

My thesis project focuses on the design, engineering, production and characterization of novel protein materials based on natural fibrous proteins and peptides mainly derived from Adenovirus Type2 fiber, Alzheimer’s Amyloid beta and HIV-1 V3 loop sequences. I aim to take advantage of their unique self-assembling properties and develop functional biomaterials for uses in the area of biomedicine, environmental protection etc. These biomaterials can be used as scaffolds for the insertion of additional functionalities, such as metal binding sites, tissue-targeting motifs, or enzymatic subunits. Furthermore, I will elaborate on optimum peptide self-assembling conditions depending on the application of interest and the characterization of these biomaterials with electron microscopy and X-ray fiber diffraction techniques. Such self-assembling proteins and peptides offer open-ended possibilities towards multifunctional bionanomaterials of the future.