Διδακτορικός Φοιτητής
Χαράλαμπος Μαβίδης

Email

mavidis@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Electromagnetic Wave Propagation in Photonic Crystals and Metamaterials

Επιβλέπων

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Καφεσάκη Μαρία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Τζωρτζάκης Στέλιος, αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Παπάζογλου Δημήτριος, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Η μελέτη των ταχέων μηχανισμών αποδιέγερσης που συνδέονται με τις οπτικές ιδιότητες των τρισδιάστατων φωτονικών κρυστάλλων θα γίνει με την τεχνική της Φασματοσκοπίας Χρονικής Ανάλυσης (Time-resolved Laser Spectroscopy). Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής θα αναπτυχθεί η μέθοδος «pump-probe», με σκοπό να μελετηθούν ενδελεχώς οι μηχανισμοί διέγερσης και αποδιέγερσης των υπό μελέτη συστημάτων, καθώς και οι πιθανή εφαρμογή τους στο πεδίο της οπτικοηλεκτρονικής.

Abstract

The ultrafast dynamics of the optical properties of the 3D-photonic nanostructures will be tested using Time-resolved Laser Spectroscopy in the laboratory for Femtosecond Laser Spectroscopy in Solid State (FLASSS) based in the Institute of Electronic Structure and Laser (I.E.S.L.) at the Foundation of Research and Technology –Hellas (F.O.R.T.H.). Specifically, the “pump-probe” methodology (time-resolved absorption-transmissivity-reflectivity) will be utilized in order to study the excitation and relaxation mechanisms of the systems under study as well as their possible impact in the application of ultrafast optical switches and optoelectronics.

facebook icon