Διδακτορικός Φοιτητής
Πέτρος Ιάκωβος Γεώργιος Ντιβανάκ

Email

petntiv@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη Αυτοοργάνωσης Πεπτιδίων για Νανοτεχνολογικές Εφαρμογές

Επιβλέπων

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Βαμβακάκη Μαρία, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Χαρμανδάρης Ευάγγελος, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Παραγωγή /χαρακτηρισμός και μελέτη γραμμικών και κυκλικών ολιγο-πεπτιδίων για χρήση σε Βιοιατρικές/Νανοτεχνολογικές εφαρμογές . Θα μελετηθεί πειραματικά η αυτοοργάνωση των πεπτιδικών δομικών λίθων με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) η/και περίθλασης ινών καθώς και θεωρητικά με τη χρήση μεθόδων μοριακής δυναμικής. Επιπλέον Θα εξεταστεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων ως προς τον σχηματισμό των αποκτούμενων δομών (διαλύτες, θερμοκρασία και συγκέντρωση).

Abstract

Study, synthesis and characterization of linear and cyclic oligo-peptide assemblies for Biomedical and Nanotechnological applications. Peptide self-assembly will be explored experimentally with the help of Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and/or Fibre diffraction techniques, as well as theoretically, using Molecular dynamics. Furthermore the effect of various conditions (solvents, temperature, concentration) on the resulting conformations will be examined.