Διδακτορικός Φοιτητής
Διονύσιος Ξυδιάς

Email

dion.xydias@materials.uoc.gr

Θέμα διδακτορικού

Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Νευρικών Κυττάρων με Τρισδιάστατα Ικριώματα Βιουλικών

Επιβλέπων

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Επιτροπή

Μητράκη Άννα, Καθηγήτρια, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Στρατάκης Εμμανουήλ, Ερευνητής Α', ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Κιοσέογλου Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Περίληψη

Ο Διονύσης Ξυδιάς εργάζεται πάνω στον προσδιορισμό της επίδρασης που έχει η τοπογραφία του υποστρώματος στην τοπολογία δικτύων νευρικών κυττάρων, διερευνώντας το πώς η ηλεκτρική δραστηριότητα καλλιεργειών νευρικών κυττάρων, μεγαλωμένων σε υποστρώματα με προσδιορισμένα, κανονικά, πολύπλοκα και τυχαία σχήματα, εξαρτάται από την τοπογραφία και τις διαστάσεις του σχήματος, αλλά και τις συνθήκες ωρίμανσης των κυτταρικών καλλιεργειών.Η μεθοδολογία του περιλαμβάνει το σχεδιασμό και προετοιμασία υποστρωμάτων που προσφέρουν επιλεκτική προσκόλληση και διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων, σε προκαθορισμένα σχήματα, την καταγραφή της ηλεκτρικής τους δραστηριότητας με τη χρήση διφωτονικής λέηζερ μικροσκοπίας φθωρισμού και την ανάλυση των σημάτων φθορισμού ώστε να προσδιοριστούν η συσχέτιση μεταξύ των νευρώνων και η τοπολογία της καλλιέργειας ως δίκτυο.

Abstract

Dionysios Xydias works on the determination of the topological effect of substrate topography on networks of neural cells, investigating how the electrical activity of networks of neural cell cultures, grown on pre-patterned substrates with regular, complex and random shapes, depends on the topography and the dimensional characteristics of the patterning as well as the growth conditions of the cell cultures.His methodology includes the design and preparation of substrates on which neural cells adhere and differentiate selectively, in predefined shapes, the recording of their electrical activity with the use of two-photon laser fluorescence microscopy and the analysis of the fluorescence signals to determine the correlation between individual neurons and the topology of the culture as a network.