Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

Email

katsantonis@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Chiral metamaterials with Parity-Time symmetry

Χειρόμορφα μεταϋλικά με συμμετρία ισοτιμίας-χρόνου

Επιβλέπων

ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φυσικής - ΠΚ

ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Abstract

Theoretical and computational study of electromagnetic wave propagation in photonic systems. Especially, study of Non-Hermitian (PT-symmetric) complex media, such as metamaterials and Bi-isotropic materials (chiral metamaterial).

Περίληψη

Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε φωτονικά συστήματα. Συγκεκριμένα, μελέτη μη-ερμιτιανών (συστήματα με συμμετρία ισοτιμία P – χρόνου Τ) πολύπλοκων συστήματων όπως μεταϋλικά και δι-ισοτροπικά υλικά (χειρόμορφα μεταϋλικά).