Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Email

antopapa@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Advanced Laser Processing and Spectroscopy of 2D materials

Επιβλέπων

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΡΕΜΕΔΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Eρευνητής Α΄, ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης

Abstract

Ultrafast lasers are a powerful tool which can be used in a plethora of applications. We are going to use Ultrafast lasers to study the light-matter interaction of two dimensional materials (2D materials) where 2D materials are crystalline single atom layer thickness materials. 2D materials have attracted the interest of scientific community due to their unique physical properties which may differ from their bulk materials. Our aim is to locally modify 2D materials with a resolution of few micrometers using Ultrafast Lasers. Photoluminescence, Raman spectroscopy and Time resolved spectroscopy will be employed to characterize the processed materials. At the same time, new technics will be developed for processing and characterization of 2D materials.

Περίληψη

Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, λέιζερ με υπερβραχύς παλμούς θα μελετήσουμε την αλληλεπίδραση φωτός με δισδιάστατα υλικά τα οποία είναι φύλα κρυσταλλικού υλικού το πάχος των οποίον είναι ενός ατόμου. Τα δισδιάστατα υλικά έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγο των μοναδικών φυσικών ιδιοτήτων που εμφανίζουν σε σχέση με τα αντίστοιχα τρισδιάστατα υλικά. Ακτινοβολώντας δισδιάστατα υλικά με υπερβραχύς παλμούς λέιζερ ευελπιστούμε να τροποποιήσουμε τοπικά το υλικό με ακρίβεια μικρομέτρων. Τα υλικά θα χαρακτηρίζονται με φασματοσκοπία Φωτοφωταύγειας, Raman και Διέγερσης – Δειγματοληψίας. Παράλληλα καινούριες τεχνικές θα αναπτυχθούν με σκοπό την κατεργασία και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό των υλικών αυτών.