Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορική Φοιτήτρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΥΡΟΜΑΛΗ

Email

cpyromali@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Rheology and Fracture in Dynamic Networks

Επιβλέπων

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΠΕΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

LOPPINET BENOIT, Ερευνητής Β', ΙΗΔΛ-ΙΤΕ

Abstract

Polymeric gels and networks are widely used, from fast moving consuming good industry to high-added value applications such as tissue engineering, adhesives, coating, drug delivery and additive manufacturing. They can be either permanent and resist flow, or physical and easy to process while creeping at long times. The grand challenge is to efficiently combine and control within the same material, distinct features of these two classes of networks, such as large mechanical strength, deformability, swelling and self-healing, in order to create multiply responsive materials for new applications. The aim of this project is the systematic study of the linear and nonlinear viscoelastic response in shear of specially synthesized double dynamics polymer networks. The emphasis is to relate molecular characteristics of these networks to their macroscopic response.

Περίληψη

Τα πολυμερικά πηκτώματα και δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στη βιομηχανία ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων όσο και σε υψηλής προστιθέμενης αξίας εφαρμογές όπως η μηχανική ιστών, η χορήγηση φαρμάκων, οι συγκολλητικές ουσίες, οι επιστρώσεις και η τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να είναι είτε μόνιμα που επιδεικνύουν αντοχή στη ροή είτε φυσικά που είναι εύκολα επεξεργάσιμα και παραμορφώνονται μόνιμα υπό την επίδραση διατμητικής τάσης σε πολύ μεγάλους χρόνους. Έτσι, αποτελεί πρόκληση ο αποτελεσματικό συνδυασμός και χειρισμός των ιδιοτήτων των δύο αυτών διαφορετικών δικτύων σε ένα υλικό. Τέτοιες ιδιότητες μπορεί να είναι η αντοχή, η παραμορφωσιμότητα, η διογκωσιμότητα καθώς και η δυνατότητα αυτο-αποκατάστασης ούτως ώστε να δημιουργηθούν υλικά πολλαπλής απόκρισης για νέες εφαρμογές. Έτσι, ο στόχος της έρευνας είναι η συστηματική πειραματική διερεύνηση της γραμμικής και μη-γραμμικής ιξωδοελαστικής απόκρισης πολυμερικών δικτύων διπλής δυναμικής, όπως και η σύνδεση των μοριακών χαρακτηριστικών των δικτύων αυτών με τις μακροσκοπικές τους ιδιότητες.