Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΆΝΝΑ ΘΕΟΔΩΣΗ

Email

annatheodosi@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Optical Metamaterials for Advanced Wave Propagation Control

Οπτικά Μεταϋλικά για Προηγμένο Έλεγχο Ηλεκτρομαγνητικής Διάδοσης

Επιβλέπων

ΚΑΦΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

The object of the doctoral study is the analysis and design of optimized nonlinear electromagnetic metasurfaces. With the term ‘metasurfaces’ we mean artificial thin films, composed of a periodic array of structural elements (known as meta-atoms), that can exhibit non-conventional optical properties such as negative refractive index and artificial magnetism. These properties result from the proper design of the meta-atom resonances and can be tailored at will by designing these meta-atoms (choosing properly the shape, size, array and the material).

Περίληψη

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αφορά την ανάλυση και το σχεδιασμό βελτιστοποιημένων ηλεκτρομαγνητικών μεταεπιφανειών. Με τον όρο "μεταεπιφάνειες" εννοούμε τεχνητά λεπτά υμένια, αποτελούμενα από μια περιοδική διάταξη δομικών στοιχείων (γνωστά ως μετα-άτομα), τα οποία παρουσιάζουν μη συμβατικές οπτικές ιδιότητες όπως ο αρνητικός δείκτης διάθλασης και ο τεχνητός μαγνητισμός. Αυτές οι ιδιότητες απορρέουν από τον κατάλληλο σχεδιασμό των συντονισμών των μετα-ατόμων και μπορούν να προσαρμοστούν κατά βούληση σχεδιάζοντας τα μετα-άτομα (διαλέγοντας κατάλληλα το σχήμα, το μέγεθος, την διάταξη και το υλικό τους).