Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορική Φοιτήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ

Email

elefdariv@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Halide perovskite solar cells and heterostructures

Περοβσκίτες αλογόνου για φωτοβολταϊκές διατάξεις και ετεροδομές

Επιβλέπων

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΡΕΜΕΔΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, ΤΕΤΥ, Παν/μιο Κρήτης

Abstract

Μy PhD studies focus on the design and fabrication of solar cell devices based on halide perovskites and their deposition in various heterostructures. The main aspects concern the integration of two different semiconductors in the cells, emphasizing on halide perovskite/III-V semiconductor heterostructures, combined into a monolithic tandem device. The combination of semiconducting materials with different bandgaps enhances the power-photon absorption over a broader wavelength range and thus, solar cell power conversion efficiency. Conceptually, photons of higher energy can be absorbed by the top cell, having a high bandgap energy (~1.7-1.9eV), while photons of low energy can be absorbed by the bottom cell that has a lower bandgap energy (~1.2- 1.4eV). In a closely related direction, the fabrication of perovskite solar cells using GaAs (III-V) semiconductor nanowire arrays as Electron Transporting Layer (ETL) to replace TiO2 will be pursued. The ultimate goal of the Thesis is the fabrication of efficient and stable devices for use in practical applications.

Περίληψη

Το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή φωτοβολταϊκών διατάξεων που βασίζονται σε περοβσκίτες αλογόνου και η μελέτη της εναπόθεσης τους σε λεπτά υμένια προς σχηματισμό ετεροδομών με άλλους ημιαγωγούς. Η έρευνα εστιάζει κυρίως στις ετεροδομές περοβσκίτη/ΙΙΙ-V ημιαγωγικών νανοδομών σε μονολιθική αρχιτεκτονική. Η χρήση ημιαγωγικών υλικών διαφορετικού ενεργειακού χάσματος έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση των φωτονίων σε μια ευρύτερη περιοχή μήκους κύματος αξιοποιώντας έτσι μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, αυξάνοντας την απόδοση μετατροπής του φωτός-ρεύματος στο φωτοβολταϊκό κελί. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική φωτόνια μεγάλης ενέργειας απορροφώνται από το φωτοβολταϊκό κελι με το μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα (1.7-1.9eV) που είναι τοποθετημένο στο επάνω μερος του κελιού, ενώ τα φωτόνια χαμηλότερης ενέργειας απορροφώνται από το κάτω μέρος του κελίου από τον ημιαγωγό με το χαμηλότερο ενεργειακό χάσμα (1.2-1.4 eV). Μια σχετική κατεύθυνση είναι η κατασκευή περοβσκιτικών διατάξεων επάνω σε νανονήματα GaAs σαν στρώμα μεταφοράς ηλεκτρονίων αντικαθιστώντας το TiO2. Ο απώτερος στόχος της Διατριβής είναι η κατασκευή αποδοτικών και σταθερών διατάξεων για χρήση σε πρακτικές εγαρμογές