Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορική Φοιτήτρια

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Email

vplatania@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Angiogenic and Osteogenic Potential of Cells in Three-Dimensional Scaffolds for Bone Regeneration

Μελέτη Αγγειογενούς και Οστεογενούς Κυτταρικής Δυναμικής σε Τρισδιάστατα Ικριώματα για Αναγέννηση Οστού

Επιβλέπων

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪ́ΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης

ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Abstract

Large bone defects are a major clinical and socioeconomic problem, as they negatively impact patients’ quality of life. Osteogenesis and vascularization are coupled during bone development and growth. Several studies have investigated the combined effect of osteogenic and angiogenic growth factors on differentiation of mesenchymal stem cells. However, the integration of a fully functional vascular network inside bone grafts remains a biological and engineering challenge. The general objective of PhD is to develop a multifunctional platform to crosstalk in co-culture and promote the reconstruction of vascularized bone, which is crucial to treat large bone defects.

Περίληψη

Τα μεγάλα οστικά ελλείμματα αποτελούν σημαντικό κλινικό και κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα, καθώς επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η οστεογένεση και η αγγειογένεση συνδέονται κατά την ανάπτυξη των οστών. Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τη συνδυασμένη επίδραση οστεογενών και αγγειογενών αυξητικών παραγόντων στη διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων. Ωστόσο, η ενσωμάτωση ενός πλήρως λειτουργικού αγγειακού δικτύου μέσα σε οστικά μοσχεύματα παραμένει μια βιολογική και τεχνική πρόκληση. Ο γενικός στόχος του διδακτορικόυ είναι η ανάπτυξη μιας πολυλειτουργικής πλατφόρμας (αλληλεπιδραση βιοΰλικών, αυξητικών παραγόντων και κυτταρικών πληθυσμών) για την προαγή της αναδόμηση ενάγγειου οστού, το οποίο είναι κρίσιμο για τη θεραπεία μεγάλων οστικών ελλειμμάτων.