Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Διδακτορικός Φοιτητής

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΒΑΝΑΚ

Email

petntiv@materials.uoc.gr

Τηλέφωνο

Γραφείο

Προσωπική ιστοσελίδα

Θέμα διδακτορικού

Theoretical and Experimental Studies of Peptide Self-Organization Towards Nanotechnological Applications

Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη Αυτοοργάνωσης Πεπτιδίων για Νανοτεχνολογικές Εφαρμογές

Επιβλέπων

ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθ/κών και Εφαρμοσμένων Μαθ/κών - ΠΚ

ΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Μέλη Επιτροπής

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - ΠΚ

Abstract

Study, synthesis and characterization of linear and cyclic oligo-peptide assemblies for Biomedical and Nanotechnological applications. Peptide self-assembly will be explored experimentally with the help of Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and/or Fibre diffraction techniques, as well as theoretically, using Molecular dynamics. Furthermore the effect of various conditions (solvents, temperature, concentration) on the resulting conformations will be examined.

Περίληψη

Παραγωγή /χαρακτηρισμός και μελέτη γραμμικών και κυκλικών ολιγο-πεπτιδίων για χρήση σε Βιοιατρικές/Νανοτεχνολογικές εφαρμογές . Θα μελετηθεί πειραματικά η αυτοοργάνωση των πεπτιδικών δομικών λίθων με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) η/και περίθλασης ινών καθώς και θεωρητικά με τη χρήση μεθόδων μοριακής δυναμικής. Επιπλέον Θα εξεταστεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων ως προς τον σχηματισμό των αποκτούμενων δομών (διαλύτες, θερμοκρασία και συγκέντρωση).