Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon
  1. WINTER SEMESTER
  2. SPRING SEMESTER

GRADUATE COURSE TIMETABLE
2022–2023

Spring Semester

Updated: 31/01
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
9-10 PS (M-A210) PP (Μ-Α210) PP (Μ-Α210)
10-11 << << <<
11-12 << << <<
12-13 NEE (CS-A2) BB (CS-A1) TEM (C-B2)
13-14 << << <<
14-15 << << <<
15-16 PM (CS-A3)
16-17 << SM (CS-A3)
17-18 << <<
18-19 <<
19-20
COURSESInstructors
*To be scheduled
SMΜΕΤΥ-503 Soft MatterD. Vlassopoulos, G. Petekidis
BBΜΕΤΥ-504 Biomaterials-BiomoleculesM. Chatzinikolaidou, K. Velonia
PSMΕΤΥ-452 Polymer SynthesisM. Vamvakaki
PPMΕΤΥ-450 Polymer PhysicsD. Vlassopoulos
PMΜΕΤΥ-490 Photonic MaterialsS. Tzortzakis
NEEΜΕΤΥ-346 Nanomaterials for Energy and EnvironmentI. Remediakis, C. Stoumpos
TEMΜΕΤΥ-446 Transmission Electron MicroscopyG. Armatas, P. Trikalitis
CMS IIΜΕΤΥ-512 Computational Materials Science II*G. Kopidakis, I. Remediakis
EMMMΕΤΥ-483  Elements of Magnetic Materials*A. Lyberatos

ALL YEARS