Διπλωματική Εργασία

Όσοι από τους φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για ερευνητική εργασία στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας ή Master σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό διαφανών λεπτών οξειδίων, όπως SrCuO, CaCuO, ZnO κ.ά., μπορούν να απευθυνθούν στον Δρ. Η. Απεραθίτη (Ομάδα Μικροηλεκτρονικής, τηλ.: 2810-394123 e-mail: eaper@physics.uoc.gr) ή Δρ. Εύη Παπαδοπούλου (Ομάδα Μαγνητικών & Υπεραγώγιμων Υλικών, τηλ.: 2810 391132 e-mail: eviep@iesl.forth.gr). Η έρευνα αυτή εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρασκευή των οξειδίων θα γίνει με τη τεχνική του Pulsed-Laser Deposition (PLD, εναπόθεση με παλμικό λέιζερ) και θα εξετασθεί η επίδραση των συνθηκών εναπόθεσης στις ιδιότητες τους, ενώ ο χαρακτηρισμός των υλικών θα περιλαμβάνει χαρακτηρισμό των δομικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων τους (SEM, AFM, XRD, HALL, UV-IR, FTIR, κ.ά.). Η ανάπτυξη των υλικών αυτών θα γίνει με απώτερο στόχο τη χρήση τους σε διατάξεις ημιαγωγών GaN για οπτο-ηλεκτρονικές εφαρμογές αλλά και δημιουργία διαφανών οπτο-ηλεκτρονικών διατάξεων.