Πανεπιστημιο Κρητης
Τμημα Επιστημης και Τεχνολογιας Υλικων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1 (ETY114)

Εργαστήριο 5

Ασκήσεις

 1. Γράψτε πρόγραμμα που να τυπώνει σε ξεχωριστές γραμμές του αρχείου με όνομα "data.txt" 87 ισαπέχοντα σημεία στο διάστημα [3.46,9.81] (να περιλαμβάνονται τα άκρα). [Δείτε την πέμπτη άσκηση του τρίτου εργαστηρίου.]

  Απάντηση: Κώδικας

 2. Το αρχείο "data.txt" που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση έχει 87 πραγματικούς αριθμούς, τον καθένα σε ξεχωριστή γραμμή. Για κάθε αριθμό x στο αρχείο υπολογίστε το y=exp(-x)√x και τυπώστε τα ζεύγη x,y στο αρχείο "data2.txt", το κάθε ζεύγος σε ξεχωριστές γραμμές. Κατά την εκτύπωση να κρατήσετε 4 δεκαδικά ψηφία.

  Απάντηση: Κώδικας

 3. Το αρχείο rndint περιέχει ακέραιους αριθμούς. [ Αποθηκεύστε το αρχείο στην περιοχή σας κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο όνομα και μετά "save link as ..." ] Η πρώτη γραμμή του αρχείου περιέχει το πλήθος των αριθμών που ακολουθούν. Γράψτε πρόγραμμα που να μετράει και να τυπώνει στην οθόνη πόσοι από τους ακέραιους του αρχείου είναι πάνω από 2999.

  Απάντηση: Κώδικας

 4. Να δημιουργήσετε με πρόγραμμα ένα αρχείο με όνομα "trig.dat". Να τυπώσετε σε αυτό το ημίτονο, το συνημίτονο και την εφαπτομένη των γωνιών από 0° έως 359.9° ανά 0.1°. Οι αριθμοί που εκτυπώνονται να έχουν 4 δεκαδικά ψηφία και να είναι στοιχισμένοι σε τέσσερις στήλες: γωνία, ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη. Στην πρώτη γραμμή του αρχείου να γράψετε τον αριθμό των γραμμών που ακολουθούν.

  Απάντηση: Κώδικας

 5. Διαβάστε το αρχείο "trig.dat" που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση και βρείτε σε ποια από τις γωνίες του αρχείου αντιστοιχεί το μικρότερο συνημίτονο.

  Απάντηση: Κώδικας

 6. Να υπολογίσετε τους δεκαδικούς λογαρίθμους των αριθμών από 1.0 έως το 9.9 με βήμα 0.1. Να τυπώσετε τα αποτελέσματα με 3 δεκαδικά ψηφία σε γραμμές και στήλες, όπως παρακάτω:
  0.00.10.20.3 0.40.50.60.70.8 0.9
  10.0000.0410.079 0.1140.1460.1760.204 0.2300.2550.279
  20.3010.3220.342 0.3620.3800.3980.415 0.4310.4470.462
  ............ ............ .........
  90.9540.9590.964 0.9680.9730.9780.982 0.9870.9910.996
  Η πρώτη στήλη έχει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού ενώ η πρώτη γραμμή έχει το δεκαδικό μέρος. Το άθροισμα του πρώτου στοιχείου στη γραμμή i και του πρώτου στη στήλη j έχει λογάριθμο που δίνεται στην τομή τους, δηλαδή στο στοιχείο (i,j).

  Απάντηση: Κώδικας