Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

ΕΤΥ-205
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα
και Διανοητική Ιδιοκτησία

Πληροφορίες μαθήματος

Τύπος μαθήματος
Επιλογής
Εξάμηνο σπουδών
7ο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
4
Πιστωτικές μονάδες
6
Προαπαιτούμενα μαθήματα

Διδάσκων

Φραγκίσκος Ξηρουχάκης

Γραφείο
telephone
e-mail
fxirouchakis@materials.uoc.gr

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο αλληλένδετος κρίκος της διανοητικής ιδιοκτησίας, της καινοτομίας και της δημιουργίας με τον τρόπο αυτό καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων τονίζεται πως η οικονομική επιστήμη βλέπει την διανοητική ιδιοκτησία και την καινοτομία. Κύριος μαθησιακός στόχος είναι η εκμάθηση των τρόπων κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και εμπορικά σήματα. Τέλος δίδεται έμφαση στην δημιουργία καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί σε:

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα Μαθημάτων
Βασικά Χαρακτηριστικά και Διακρίσεις της Καινοτομίας
2η Εβδομάδα Μαθημάτων
Στατιστική της Καινοτομίας (Εγχειρίδια της οικογενείας OECD/ Oslo, Frascati, Canberra)
3η Εβδομάδα Μαθημάτων
Κύματα Καινοτομίας
4η Εβδομάδα Μαθημάτων
Καινοτομία και Τεχνολογική Αλλαγή
5η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πολιτική και Ελλάδα
6η Εβδομάδα Μαθημάτων
Οργάνωση Εκπόνησης Εργασίας-Παρουσίαση Εργασίας
7η Εβδομάδα Μαθημάτων
Εμπορικά Σήματα-Βιομηχανικά Σχέδια-Δικαιώματα Δημιουργού-Γεωγραφικές Ενδείξεις
8η Εβδομάδα Μαθημάτων
Λογισμικό-Ανοιχτές Τεχνολογίες/ Άτυπη Πρόοδος
9η Εβδομάδα Μαθημάτων
Πατέντες (Διπλώματα Ευρεσιτεχνιών)-Τεχνολογικές Άδειες
10η Εβδομάδα Μαθημάτων
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας-Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
11η Εβδομάδα Μαθημάτων
Το Θεσμικό Πλαίσιο περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
12η Εβδομάδα Μαθημάτων
Διανοητική Ιδιοκτησία και Επιχειρηματικότητα
13η Εβδομάδα Μαθημάτων
Ανάλυση Περιπτώσεων Διενέξεων Επιχειρήσεων ή και Οργανισμών για Θέματα σχετικά με την Διανοητική Ιδιοκτησία/ Τελική Επανάληψη

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι-Αξιολόγηση

Αξιολόγηση φοιτητών

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία