ΕΤΥ-225
Εργαστήριο Χημείας Υλικών

Υπεύθυνος μαθήματος

Μ. Τυλλιανάκης
email
tilman@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394287
γραφείο
B-203, κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών
Ώρες γραφείου
Πέμπτη 9-11

Διδάσκων

Μανώλης Στρατάκης
email
mstratakis@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
281039xxxx
γραφείο
Ε-1xx Κτήριο Μαθηματικών

Ανακοινώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Διδασκόμενη ύλη

Υπεραγώγιμο υλικό YBa2Cu3O7
Σύνθεση στερεάς-κατάστασης (solid-state) και έλεγχος της υπεραγωγιμότητας.
Μοριακό κόσκινο Zeolite-X
Υδροθερμική σύνθεση απλού Ζεόλιθου NaX και χαρακτηρισμός του ανόργανου σκελετού με φασματοσκοπία υπερύθρου.
Παρασκευή νανοσωματιδίων CdS
Σύνθεση νανοσωματιδίων CdS. Υπολογισμός της διαμέτρου των σωματιδίων CdS με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού (UV/vis) και περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) και σύγκριση των φυσικών ιδιοτήτων μεταξύ νανοδομημένου και ανάλογου μακροσκοπικού στερεού.
Σύνθεση των σύμπλοκων ενώσεων [Co(NH3)4CO3]NO3 και [Co(NH3)5Cl]Cl2
Παρασκευή της πρόδρομης ένωσης [Co(NH3)4CO3]NO3 και του συμπλόκου [Co(NH3)5Cl]Cl2.
Κινητική της αντίδρασης υποκατάστασης στη σύμπλοκη ένωση [Co(NH3)5Cl]Cl2
Προσδιορισμός της ταχύτητας αντίδρασης της υποκατάστασης των ιόντων Cl- από μόρια H2O στο σύμπλοκο [Co(NH3)5Cl]Cl2 με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού (UV/vis).
Τροποποίηση πλάγιας αλυσίδας πολυμερούς.
Υδρόλυση πολύ(μεθακρυλικού-t-βουτυλεστέρα). Χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία υπερύθρου. Μελέτη της διαλυτότητας των πολυμερών.
Φωτοπολυμερισμός του μεθακρυλικού-3-(τριμέθυλοσιλόξυ)προπυλεστέρα σε επιφάνεια οξειδίου του πυριτίου. Χαρακτηρισμός επιφανειακών ιδιοτήτων.
Συμπύκνωση και φωτοπολιμερισμός μεθακρυλικού–3-(τριμέθυλοσιλόξυ) προπυλεστέρα με υδρόφιλα μονομερή. Μετρήσεις γωνίας επαφής πριν και μετά την τροποποίηση.
Κατώτατη κρίσιμη θερμοκρασία διαλυτοποίησης μακρομορίων.
Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολύ(Ν-ισοκρυλαμιδίου) με την μέθοδο των ελευθέρων ριζών. Προσδιορισμός της κατώτατης κρίσιμης θερμοκρασίας.

Κανονισμός και Ασφάλεια στο εργαστήριο

Δείτε τον κανονισμό.

Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε σε αρχείο pdf τις διαφάνειες του σεμιναρίου ασφαλείας που δόθηκε από την καθ. Κ. Βελώνια στις 17/10/2018. (νέο)

Διαλέξεις

  1. Διάλεξη πρώτη
  2. Διάλεξη δεύτερη
  3. Διάλεξη τρίτη
  4. Διάλεξη τέταρτη

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

facebook icon