ΕΤΥ-462
Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες

Διδάσκων

Διεξαγωγή μαθήματος

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Ανακοινώσεις

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αναπτύσσει τις βασικές έννοιες της επιστήμης των Κεραμικών Υλικών. Εκτός από ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο στον τομέα των κεραμικών υλικών, προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις εφαρμογές και τις δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων υλικών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, το οποίο ποικίλει από τις κλασσικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής, μέχρι τις ανεπτυγμένες εφαρμογές αιχμής όπως για παράδειγμα αισθητήρια όργανα και μονάδες διαστημικών οχημάτων. Επίσης, στο μάθημα διδάσκονται τεχνικές χαρακτηρισμού και ανάλυσης, που αποτελούν για τον φοιτητή σημαντικά εφόδια για την βιομηχανία, τόσο στην γραμμή παραγωγής όσο και στον τομέα έρευνα ανάπτυξης. Οι μαθησιακοί στόχοι τους οποίους οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχουν επιτύχει είναι οι εξής:

  1. εξοικείωση των φοιτητών με τα κεραμικά υλικά,
  2. εμπέδωση των δομικών μηχανισμών για την δημιουργία κεραμικών υλικών με καθορισμένες ιδιότητες,
  3. χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών για τη σωστή εφαρμογή των κεραμικών υλικών στους διάφορους τομείς.

Διδασκόμενη ύλη

Σημειώσεις

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση που περιλαμβάνει

Ο βαθμός ενισχύεται με Δημόσια Παρουσίαση εργασίας.

Βιβλιογραφία

  1. Barsoum M., Fundamentals of Ceramics, 2003 Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia
  2. W. David Kingery, H. K. Bowen, Donald R. Uhlmann, Introduction to Ceramics 2nd edition, John Wiley & Sons (1976)
  3. Πρόσθετες πληροφορίες για τα κεραμικά στο διαδίκτυο