Ιστοσελίδες Προπτυχιακών Μαθημάτων

Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν διπλωματική εργασία παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την πρόταση διπλωματικής εργασίας και να την αποστείλουν στον Υπεύθυνο Διπλωματικής Εργασίας, Αν. Καθηγητή Γ. Αρματά.

Πρακτική Άσκηση

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (Π.Π.Ε.Δ)

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του τμήματός μας μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Π.Δ (παιδαγωγικά) ως μαθήματα επιλογής από τα οποία τους αναγνωρίζονται έως 12 ΕCTS για την απόκτηση πτυχίου. Παρακολούθηση μαθημάτων πέραν των 12 ΕCTS είναι αποδεκτή και εμφανίζεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Eπειδή οι απόφοιτοί μας δεν έχουν ακόμα ενταχθεί σε εκπαιδευτικό κλάδο της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση που πραγματοποιείται στα σχολεία και είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του Π.Π.Δ. Kατά συνέπεια η ολοκλήρωση των προ-απαιτουμένων για απόκτηση του ΠΠΕΔ δεν είναι δυνατή για τους φοιτητές του τμήματός μας.

facebook icon