II. ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ

1. Πρόσβαση στα πρωτοποριακά ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και το μόνο εγκατεστημένο στην περιφέρεια. Λειτουργεί σε κομβικά σημεία του Ελληνικού περιφερειακού τόξου: Κρήτη - Πάτρα υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το ΙΤΕ με βάση την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, αναπτύσσει καινοτόμο τεχνολογία, ενισχύει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και αναπτύσσει συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, και εταιρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επίσης διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια εφάμιλλα των πλέον προηγμένων στον κόσμο. Δραστηριότητες συναφείς με αυτές του T.Ε.Τ.Υ. αναπτύσσονται στα Hλεκτρονικής Δομής και Laser (I.H.Δ.Λ.) και Mοριακής Bιολογίας και Bιοτεχνολογίας (I.M.B.B.). Τέτοιες δραστηριότητες αναφέρονται στους εξής τομείς:

 1. Εργαστήριο Λέιζερ και Εφαρμογών: Είναι το μοναδικό εργαστήριο στον ελληνικό χώρο, που έχει χαρακτηρισθεί ισότιμη μεγάλη ευρωπαϊκή εγκατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι το χρησιμοποιούν Ευρωπαίοι ερευνητές για τα πειράματά τους. Το εργαστήριο, πέρα από βασική έρευνα σε λέιζερ βραχέων παλμών και μεγάλης ισχύος, αναπτύσσει πρωτοποριακές εφαρμογές σε προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές κόπωσης υλικών, στην βιοϊατρική, στην οπτοηλεκτρονική, στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων διαφόρων υλικών, στην ανάλυση, πιστοποίηση και καθαρισμό έργων τέχνης, κ.λ.π.
 2. Εργαστήριο Μαγνητικών Υλικών: Σύνθεση και δομικός/χημικός χαρακτηρισμός πολυκρυσταλλικών κόνεων, και λεπτών υμενίων διαμεταλλικών και κεραμικών ενώσεων. Μελέτη μαγνητικών, ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων καινοτόμων μαγνητικών και θερμοηλεκτρικών υλικών σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλά μαγνητικά πεδία.
 3. Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής: Το μοναδικό εργαστήριο της χώρας για κατασκευή μικροκυκλωμάτων από σύνθετους ημιαγωγούς με εφαρμογές στις υψίσυχνες τηλεπικοινωνίες. Διαθέτει μοναδικές εγκαταστάσεις παρασκευής λεπτών μονοκρυσταλλικών λεπτών υμενίων με τη μέθοδο της μοριακής επιταξίας.
 4. Εργαστήριο Πολυμερών: Διαθέτει εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία μελέτης των ιδιοτήτων των πολυμερών, με λέιζερ, με ρεολογία, και με άλλες μεθόδους. H κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν τη μικροσκοπική δομή και δυναμική με τη μακροσκοπική συμπεριφορά, προάγει την γνώση στην περιοχή της χαλαρής ύλης.
 5. Εργαστήριο Δομής Πρωτεϊνών: H εύρεση της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση του μηχανισμού δράσης των ενζύμων. H γνώση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πρωτεϊνικής μηχανικής, δηλαδή της τροποποίησής τους έτσι ώστε να προκύψουν ένζυμα με βελτιωμένες ή καινούργιες ιδιότητες.
 6. Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας: Η ενζυμική τεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας με σημαντική βαρύτητα στην βιοτεχνολογία, στην συνθετική χημεία, στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων και στην γεωργία. H τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη καινούργιων βιολογικά δραστικών ουσιών, για την παραγωγή υλικών με μοναδικές ιδιότητες και για την ανάπτυξη νέων διεργασιών για την απομόνωση ενζυμικών προϊόντων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του T.Ε.Τ.Υ. με το ΙΤΕ, τα παραπάνω εργαστήρια είναι διαθέσιμα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για ερευνητική εργασία στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής ή άλλων ρυθμίσεων με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων.

2. Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. — Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (INTERNET).

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου διαδραματίζει καίριο επικουρικό ρόλο τόσο στις ερευνητικές όσο και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος

Με κύριο σκοπό την υποστήριξη της έρευνας, διατίθενται δυο αίθουσες χρηστών εφοδιασμένες με πολλούς σταθμούς εργασίας μέσης και μεγαλύτερης ισχύος, καθώς και μια μεγάλη «παράλληλη μηχανή» υψηλών προδιαγραφών και δυνατοτήτων. O εξοπλισμός αυτός προορίζεται για χρήση από τους ερευνητές του Τμήματος, που μπορεί να είναι διδάσκοντες, μεταπτυχιακοί ή ακόμη και προπτυχιακοί φοιτητές εργαζόμενοι στα πλαίσια κάποιου ερευνητικού προγράμματος.

Ακόμα, το T.Ε.Τ.Υ. αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των φοιτητών, σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας και ειδικότερα στην εξοικείωσή τους με τη χρήση του «Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» σε ποικίλες εφαρμογές πέρα από τους καθιερωμένους αριθμητικούς υπολογισμούς. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει δυο «Ηλεκτρονικά Εργαστήρια», δηλαδή δυο αίθουσες εξοπλισμένες με είκοσι προσωπικούς υπολογιστές η κάθε μια, που είναι εφοδιασμένοι με σύγχρονα προγράμματα και λογισμικό για διάφορες χρήσεις. Οι αίθουσες και ο εξοπλισμός αυτός είναι στη διάθεση των φοιτητών και χρησιμοποιούνται: 1) για διδασκαλία όσων μαθημάτων γίνονται απ’ ευθείας στον υπολογιστή, 2) για την εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και 3) για πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και διασκέδαση στις ελεύθερες ώρες τους.

Όλα τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα είναι συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο (INTERNET) μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (EΔET) και του δικτύου FORTHNET. Έτσι οι χρήστες όλων των συστημάτων έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ερευνητές, ιδρύματα και ιδιώτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και απ’ ευθείας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες της χώρας μας και του εξωτερικού.

3. Βιβλιοθήκες

H Ερευνητική Βιβλιοθήκη των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, με τρέχουσες συνδρομές στα σημαντικότερα διεθνή περιοδικά, ηλεκτρονική πρόσβαση σε ελληνικές και ξένες βάσεις δεδομένων και χιλιάδες μονογραφίες σε όλους τους τομείς των Υλικών, αποτελεί βασικό εργαλείο στη διάθεση των φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών.

H άμεση συνεργασία της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου με αυτήν του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο και, μέσω δικτύου, με βιβλιοθήκες των άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, εξασφαλίζει την σχεδόν άμεση πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών και βιβλίων που δεν υπάρχουν στο Τμήμα

Τέλος, το ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως και κλιματιζόμενο αναγνωστήριο και η δανειστική βιβλιοθήκη, προσφέρουν άνετο και πολιτισμένο περιβάλλον καθώς και πλούσια συλλογή βιβλίων για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

4. Εργαστηριακή εκπαίδευση

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, προσφέρει πολλές ευκαιρίες στο φοιτητή να εξοικειωθεί με σύγχρονες πειραματικές τεχνικές στη μελέτη της σύνθεσης, της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του T.Ε.Τ.Υ. ασκούνται σε μία σειρά υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων κορμού: Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Εργαστήριο Φυσικής Ι: Mηχανική-Θερμότητα, Εργαστήριο Φυσικής II: Hλεκτρισμός-Oπτική, Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης, και Εργαστήριο Στερεών Υλικών. Επίσης προσφέρονται ως προαιρετικά εργαστηριακά μαθήματα τα ακόλουθα: Εργαστήριο Νανοϋλικών & Βιοϋλικών και Εργαστήριο Κατασκευών & Μηχανολογικού Σχεδίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, που έχουν ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, θα μπορούν να εργαστούν, κυρίως στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στους τομείς που έχουν ήδη αναφερθεί.

5. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠEK)

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ιδρύθηκαν το 1985, όταν η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, τιμώντας μια μεγάλη παράδοση εθνικών προσφορών του απόδημου Ελληνισμού, αποφάσισε να διαθέσει τους ετήσιους τόκους ενός κεφαλαίου της τάξεως των 500.000 δολ. –που είχε σχηματισθεί από εθελοντικές εισφορές των μελών της Ενώσεως– για την αρχική χρηματοδότηση της λειτουργίας ενός Πανεπιστημιακού Εκδοτικού Οίκου κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων οίκων του αγγλοσαξωνικού κόσμου.

Με κοινή συμφωνία της Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE), οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης λειτουργούν ως ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό εκδοτικό ίδρυμα στα πλαίσια του ITE, το οποίο τις στηρίζει από πλευράς υποδομής και λογιστικών υπηρεσιών.

Οι κύριοι εκδοτικοί στόχοι των ΠEK είναι:

 1. H δημιουργία μιας ελληνόγλωσσης επιστημονικής βιβλιογραφίας στο ύψος των καθιερωμένων διεθνών προτύπων.
 2. H εκδοτική στήριξη της επιστημονικής έρευνας του ελληνικού πολιτισμού.
 3. H διάδοση των επιστημονικών ιδεών και του επιστημονικού πολιτισμού στο ευρύτερο κοινό (επιστημονική εκλαΐκευση).
 4. H επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση της μουσικής μας παράδοσης με εκδόσεις δίσκων παραδοσιακής αλλά και έντεχνης νεοελληνικής μουσικής.
 5. H συμμετοχή σε ελληνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προαγωγή των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και των αντίστοιχων εκδοτικών δραστηριοτήτων (Ηλεκτρονικό βιβλίο, Πολυμέσα κλπ.).

Για τη χρηματοδότηση της εκδοτικής τους δραστηριότητας, οι ΠEK βασίζονται κατά το μέγιστο μέρος (περίπου το 85%) στα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων τους και κατά το υπόλοιπο στην ετήσια οικονομική τους ενίσχυση από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και την Παγκρητική Ένωση Aμερικής.

Την κύρια ευθύνη της διοίκησης των ΠEK έχει ο Διευθυντής τους Στέφανος Τραχανάς, συνεργαζόμενος:

 1. με την Εκδοτική Επιτροπή ―Γ. M. Σηφάκης, E. N. Οικονόμου, Π. Δήτσας, Xρ. Xατζηιωσήφ― για γενικότερα θέματα εκδοτικής πολιτικής.
 2. με τους διευθυντές και τους συμβούλους σειρών για ειδικότερες εκδοτικές επιλογές.

6. Αθλητικές Δραστηριότητες

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές, να γνωρίσουν διάφορα αθλήματα και να συμμετέχουν σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες όπως: Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Σκοποβολή, Σκάκι, Κολύμβηση, Κλασικό Αθλητισμό, Ανώμαλο δρόμο, και Street Ball.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα και οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε αυτά, αποτελούνται από φοιτητές ενός τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων. Τα πρωταθλήματα διεξάγονται με αξιολογημένους διαιτητές από τους τοπικούς συνδέσμους και ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί κατά άθλημα.

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού έχει επίσης συνεργασία με διαφόρους αθλητικούς συλλόγους, σε θέματα εκμάθησης του αντικειμένου τους στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, όπως με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου για την απόκτηση διπλώματος ανοικτής θαλάσσης, με το Ναυτικό Όμιλο Ηρακλείου για εκμάθηση Κωπηλασίας, με το Flying Center Kreta για να γνωρίσουν οι φοιτητές το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε όλα τα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα (που διοργανώνει η Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας), τα οποία πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις-έδρες των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Οι επιτυχίες των φοιτητών του Πανεπιστημίου είναι αρκετά αξιόλογες και μεταφράζονται σε ατομικά και ομαδικά μετάλλια.

Το 1999 ήταν η χρονιά που το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού έκανε την αρχή για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε αθλητικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Η πρώτη συνάντηση που συμμετείχε ήταν στην Κύπρο, όπου το Μάιο του 1999 η Ποδοσφαιρική Ομάδα του Πανεπιστημίου συμμετείχε σε Τουρνουά μεταξύ των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τους πίνακες ανακοινώσεων ή το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στα κτήρια της Λ. Κνωσού, πτέρυγα Λ-219, τηλ 39 3427, αρμόδιος κ. Στέλιος Ζαχαριουδάκης, ή να στείλετε e-mail:unisport@admin.uch.gr

7. Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν διάφορες πολιτιστικές ομάδες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές –και όχι μόνο– να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους.

Οι ομάδες αυτές στηρίζονται κυρίως στο ενδιαφέρον των φοιτητών. Στην προσπάθειά τους βρίσκουν υποστήριξη (οικονομική και ηθική) από τους Συλλόγους Φοιτητών αλλά και την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικές από τις πιο δραστήριες ομάδες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Συλλόγων των Φοιτητών και των παραπάνω ομάδων στο Φοιτητικό Κέντρο στις Βούτες.

8. Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη

Μικρές Δανειστικές Λογοτεχνικές Βιβλιοθήκες, με σκοπό να δώσουν στους φοιτητές το έναυσμα για να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους, υπάρχουν στην κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, στα κτήρια της Κνωσού, καθώς και στον τρίτο όροφο του κτηρίου Φυσικής, στον ίδιο χώρο με την ερευνητική βιβλιοθήκη.

Μία επίσκεψη βέβαια στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο κέντρο του Ηρακλείου, θα σας δώσει τη δυνατότητα να έλθετε σ’ επαφή όχι μόνο με τον κόσμο του βιβλίου, αλλά και με παμπάλαια αρχεία εγγράφων, εφημερίδων και περιοδικών. Εκεί θα συναντήσετε εκτός των άλλων τη βιβλιοθήκη «Σεφέρη» και «Βικέλα», το Βενετσιάνικο και Τούρκικο Αρχείο, καθώς επίσης και χιλιάδες τίτλους βιβλίων για ανάγνωση ή για δανεισμό.