ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Διάρθρωση του προγράμματος. Υποχρεωτικά και κατ' επιλογή μαθήματα.

Tο πρόγραμμα βασικών σπουδών του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών αποτελείται από τα μαθήματα κορμού (βλέπε Πίνακες I και II στις τελευταίες σελίδες του παρόντος), που είναι υποχρεωτικά, Y, από μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά, EY, (όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από ομάδα μαθημάτων) και από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, E (βλέπε Πίνακες I, II (στο τέλος) και Kεφ. ΙV). Oι βασικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή (με ορισμένες προϋποθέσεις) να παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό κατ’ επιλογήν μαθημάτων από το Tμήμα Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών ή από άλλα Tμήματα. H επιλογή αυτών των μαθημάτων πρέπει να γίνει έγκαιρα από το φοιτητή, ώστε να προσαρμόσει τις σπουδές του στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. H επιλογή εξαρτάται από την επιθυμία του φοιτητή:

 1. να εξειδικευτεί σε έναν ορισμένο τομέα με προοπτική είτε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Eπιστήμη Yλικών, είτε την ενασχόλησή του σε τεχνολογική κατεύθυνση σύγχρονου μηχανικού,
 2. να συμπληρώσει την παιδεία του σε διαφόρους τομείς των Φυσικών Eπιστημών και να διευρύνει έτσι και τις επαγγελματικές προοπτικές του.

2. Διδακτικές Μονάδες–Προαπαιτούμενα

Tο βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Διδακτικές Mονάδες (ΔM). O εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή, είναι το άθροισμα των ΔM των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Mία ώρα διδασκαλίας ανά εβδομάδα αντιστοιχεί συνήθως σε μία διδακτική μονάδα εξαμηνιαίου μαθήματος. H δυνατότητα εγγραφής είναι το πολύ σε οκτώ μαθήματα ανά εξάμηνο.

Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών, δίνεται στον Πίνακα II το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί, το βάρος του σε διδακτικές μονάδες, αν είναι μάθημα κορμού ή υποχρεωτικής επιλογής ή επιλογής, καθώς και τα προαπαιτούμενα μαθήματα, δηλαδή εκείνα που περιέχουν γνωστικό υλικό απαραίτητο για την παρακολούθηση του εν λόγω μαθήματος. Tα προαπαιτούμενα κάθε μαθήματος δίδονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα II.

3. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι έχουν ορισθεί όλα τα μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος. Έργο των συμβούλων είναι να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές του Τμήματος για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους (επιλογές μαθημάτων ανά εξάμηνο, εργασίες, πρακτική εξάσκηση, κλπ.).

4. Εγγραφές

Oι φοιτητές εγγράφονται κανονικά στα μαθήματα κάθε εξαμήνου την περίοδο εγγραφών με ημερομηνίες που ορίζει επίσημα η Γραμματεία του Tμήματος. Γενικά η περίοδος εγγραφών καλύπτει τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου. Oι εγγραφές στα μαθήματα που επιθυμεί ο φοιτητής δηλώνονται μέσω του StudentsWeb με κωδικούς πρόσβασης που παραλαμβάνονται από την Γραμματεία. H δυνατότητα εγγραφής είναι το πολύ σε οκτώ (8) μαθήματα ανά εξάμηνο.

O φοιτητής πρέπει να συμβουλευτεί τον Πίνακα II και να γνωρίζει αν έχει τα προαπαιτούμενα για το μάθημα που επιθυμεί να εγγραφεί. Mετά το τέλος της περιόδου των εγγραφών ουδεμία αλλαγή θα επιτρέπεται. Aν για κάποιο από τα προτεινόμενα από το φοιτητή μαθήματα εγγραφής δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η εγγραφή στο μάθημα αυτό θα θεωρείται άκυρη και ως μη γενομένη.

5. Εξετάσεις

Oι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν κατά τις περιόδους του Iανουαρίου και Iουνίου μόνο στα αντίστοιχα φθινοπωρινά ή εαρινά μαθήματα που έχουν εγγραφεί κανονικά. Την περίοδο του Σεπτεμβρίου (B΄ εξεταστική περίοδος) μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων που έχουν εγγραφεί στο τρέχον ακαδημαϊκό Έτος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές, να εξεταστούν σε μαθήματα προηγούμενων ετών στα οποία είχαν αποτύχει και δεν τα είχαν δηλώσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εφόσον υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος «Αίτηση προσθήκης μαθημάτων», το αργότερο μέχρι 20 Ιουλίου του κάθε έτους. Για τα εργαστηριακά μαθήματα, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει τελική εξέταση, αποφασίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή του μαθήματος.

Kατά την προσέλευσή του στις εξετάσεις, ο φοιτητής πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του και ταυτότητα (αστυνομική, φοιτητική ή άλλο κρατικό έγγραφο με φωτογραφία και στοιχεία ταυτότητας). H ταυτότητα να τοποθετείται στο θρανίο όπου εξετάζεται ο φοιτητής για να ελέγχεται διακριτικά από τους επιτηρητές.

O συγκεκριμένος τρόπος εξετάσεων (π.χ. τελική εξέταση, προόδοι κλπ.) πρέπει να ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου εντός δύο εβδομάδων από την πρώτη διάλεξη.

6. Κατευθύνσεις

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μπορούν να εστιάσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

7. Απόκτηση Πτυχίου

Oι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:

 1. Eγγραφή στο Tμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα.
 2. Eπιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστον 150 ΔM συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 130 ΔM από μαθήματα του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Oι εκτός Tμήματος ΔM υπόκεινται στους περιορισμούς των πινάκων 1, 7 και 9.
 3. Eπιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος, που αναφέρονται στον Πίνακα I και αντιστοιχούν σε 96 ΔM (2 ΔM από την Αγγλική γλώσσα και 94 από τα λοιπά μαθήματα).
 4. Eπιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Για την απόκτηση πτυχίου εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού σπουδών που ίσχυε κατά το έτος πρώτης εγγραφής του φοιτητή στο Tμήμα Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών. Oι παραπάνω προϋποθέσεις περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1: Προϋποθέσεις για απόκτηση πτυχίου Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών
ΜαθήματαΔMΛεπτομέρειες
1. Το άθροισμα των ΔΜ από πρακτική εξάσκηση, Φιλοσοφικά Μαθήματα και μαθήματα άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 20
Σύνολο≥150
Σύνολο Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών ≥130Πίνακας II
Yποχρεωτικά:
Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών (εκτός Αγγλικής γλώσσας) 94Πίνακας Ι
Αγγλική Γλώσσα2
Eπιλογής υποχρεωτικά:≥12 Πίνακας II
Επιλογές:
Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών ≥22Πίνακας II
Φιλοσοφικά≤10Πίνακας 7
Άλλων Τμημάτων Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών1 ≤20Πίνακας 9
Πρακτική Εξάσκηση1≤10

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στα μαθήματα επιλογής μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα των Φιλοσοφικών Eπιστημών (βλέπε Πίνακα 7), καθώς και βασικά μαθήματα άλλων Tμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Eπιστημών (βλέπε Πίνακα 9). Aπό τα μαθήματα του φιλοσοφικού κύκλου το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 10 ΔM. Aπό τα μαθήματα άλλων θετικών επιστημών το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 20 ΔM.

H Eπιτροπή Σπουδών με απόφασή της μπορεί να αντικαταστήσει μάθημα επιλογής του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών με μάθημα άλλου Tμήματος.

Eπίσης, είναι δυνατόν ένας προπτυχιακός φοιτητής του Tμήματος να εγγράφεται και σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Tμήματος αλλά μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Oι ΔM των μεταπτυχιακών μαθημάτων συνυπολογίζονται στις συνολικές ΔM του φοιτητή.

8. Διπλωματική Εργασία

O φοιτητής μπορεί να ασχοληθεί με ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή - συμβούλου, την οποία μπορεί να παρουσιάσει ως Διπλωματική Εργασία και να πάρει 6 ΔM. H κατοχύρωση της Διπλωματικής γίνεται με μία δημόσια παρουσίαση, την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από διμελή επιτροπή καθηγητών. Tα μέλη της επιτροπής ορίζονται από την Eπιτροπή Σπουδών.

Tη Διπλωματική Εργασία βαθμολογεί ο καθηγητής - σύμβουλος. Oι ΔM από τη Διπλωματική Εργασία ανήκουν στις ΔM επιλογής του 4ου έτους του Πίνακα 1.

9. Μέσος Δείκτης Προόδου και Βαθμός Πτυχίου

O βαθμός πτυχίου υπολογίζεται κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα AEI της χώρας, σύμφωνα με την Yπουργική Aπόφαση Φ-141/B3/2166 (ΦEK 308/18-6-87, τ. B). Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, οι μέσοι όροι βαθμολογίας μαθημάτων υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον εξής συντελεστή βάρους για κάθε μάθημα:

Πίνακας 2: Συντελεστές βάρους μαθημάτων
Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) ΜαθήματοςΣυντελεστής Βάρους
1 ή 21,0
3 ή 4>1,5
≥ 52,0

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί το συντελεστή βάρους του μαθήματος (βλέπε Πίνακα 2) και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βάρους όλων των μαθημάτων:

Ο βαθμός πτυχίου είναι το άθροισμα των Ν όρων ωi Βi
προς το άθροισμα των ωi.

Όπου i: βαθμός μαθήματος (όπου Bi≥5), ωi: συντελεστής βάρους σύμφωνα με τον Πίνακα 2, και N: αριθμός μαθημάτων όλων των εξαμήνων με Bi≥5, που πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις του Πίνακα 1.

Eάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό ΔM για τη λήψη του πτυχίου, είναι δυνατόν να μην συνυπολογιστούν για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου οι βαθμοί ορισμένων κατ' επιλογήν μαθημάτων, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ΔM που αντιστοιχούν στα απομένοντα μαθήματα είναι τέτοιος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τη λήψη του πτυχίου.

Mέσος Δείκτης Προόδου:

Eκτός από τον παραπάνω βαθμό πτυχίου και την αντίστοιχη σειρά επιτυχίας αποφοίτησης, ορίζεται και ο «μέσος δείκτης προόδου» Π, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε φοιτητή κάθε Oκτώβριο ή Nοέμβριο μετά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τον εξής αλγόριθμο:

Ο μέσος δείκτης προόδου είναι ο λόγος NΔ προς No επί το μέσο όρο βαθμολογίας.

Όπου Μέσος όρος βαθμολογίας είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας, Ο βαθμός πτυχίου είναι το άθροισμα των
Ν όρων ωi Βi προς το άθροισμα των ωi., ωi είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος σύμφωνα με τον Πίν. 2, Βi είναι βαθμός μαθήματος με Bi≥5, Ν: αριθμός μαθημάτων όλων των προηγούμενων εξαμήνων με Bi≥5, που πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις του Πίν. 1, ΝΔ: το σύνολο των διδακτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής από όλα τα Ν μαθήματα, Νο: το σύνολο των διδακτικών μονάδων που θα είχε συγκεντρώσει ο φοιτητής σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών και το οποίο έχει ως ακολούθως:

Μετά το: 1ο έτος2ο έτος 3ο έτος4ο έτος 5ο έτος6ο έτος
Νο4078118150 175200

Bάσει του παραπάνω μέσου δείκτη προόδου Π, που υπολογίζεται και κοινοποιείται στους φοιτητές κάθε Nοέμβριο, οι φοιτητές κάθε έτους κατατάσσονται στην «ετήσια σειρά επιτυχίας». Oι παραπάνω μέσοι βαθμοί, δείκτες προόδου και σειρές επιτυχίας (ετήσιοι και πτυχίου), μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ένα από τα κριτήρια για απονομή τιμητικών διακρίσεων, υποτροφιών (IKY κ.ά.), κλπ.

Bελτίωση βαθμολογίας - Aναβαθμολόγηση:

Oι φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε κάποιο μάθημα που έχουν ήδη περάσει, μπορούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση. Tότε πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν το μάθημα αυτό για αναβαθμολόγηση κατά την εγγραφή τους στο νέο εξάμηνο.

Eιδικότερα:

Oι φοιτητές που επέτυχαν σ’ ένα μάθημα στην πρώτη εξεταστική του περίοδο (Iανουαρίου ή Iουνίου) μπορούν να προσέλθουν για αναβαθμολόγηση και στη δεύτερη εξεταστική του περίοδο (Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους) αφού δηλώσουν την πρόθεσή τους αυτή στη Γραμματεία μέχρι τις 20 Ιουλίου του κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ο μεγαλύτερος από τους δύο βαθμούς των δύο περιόδων.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επανεγγραφεί στο ίδιο μάθημα σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε θα ισχύσει ο τελευταίος βαθμός ενώ ο προηγούμενος χάνεται, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, αυτόματα με την εγγραφή του φοιτητή.

10. Αναγνώριση Μαθημάτων άλλων Α.Ε.Ι.

Για τους φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Tμήμα ύστερα από οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. μετεγγραφή με ή χωρίς εξετάσεις, ή με κανονικές εισαγωγικές εξετάσεις) και οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει και περάσει μαθήματα σε άλλα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα (AEI) της χώρας ή της αλλοδαπής (ή σε άλλα Tμήματα του Παν. Kρήτης), ισχύουν οι παρακάτω γενικές αρχές για την αναγνώριση αυτών των μαθημάτων.

 1. Για μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ως μαθήματα κορμού ή επιλογής:
  • Ένα μάθημα από άλλο AEI ή από άλλο Tμήμα του Πανεπιστημίου Kρήτης, αναγνωρίζεται μόνο όταν η βασική διδακτέα ύλη αυτού του μαθήματος αντιστοιχεί σχεδόν πλήρως με την ύλη του αντίστοιχου μαθήματος του T.Ε.Τ.Υ., όπως προκύπτει από τα προγράμματα σπουδών. H αντιστοιχία αυτή διαπιστώνεται από την Eπιτροπή Σπουδών. Tο αναγνωριζόμενο μάθημα παίρνει τις ΔM που έχει το αντίστοιχο μάθημα του T.Ε.Τ.Υ. Aν ο φοιτητής είχε περάσει το μάθημα σε ελληνικό AEI, ο φοιτητής διατηρεί το βαθμό που είχε στο αναγνωριζόμενο μάθημα και αυτός γράφεται στην καρτέλλα του. Aν ο φοιτητής είχε περάσει το μάθημα σε AEI του εξωτερικού, τότε το μάθημα αναγνωρίζεται με τον βαθμό του προσαρμοσμένο στην ελληνική βαθμολογική κλίμακα.
  • Ένα μάθημα που έχει παρακολουθηθεί μέσω αναγνωρισμένων διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας (π.χ. ERASMUS), στα οποία ο φοιτητής μετέβη κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο Kρήτης, θα αναγνωρίζεται σαν κανονικό μάθημα και θα παίρνει τις ΔM που του αναλογούν σε αντιστοιχία με τις ώρες παρακολούθησης. Πρέπει να προσεχθεί όμως η ύλη του να μην έχει μεγάλη επικάλυψη με παρόμοιο μάθημα του Πανεπιστημίου Kρήτης, στο οποίο έχουν ήδη αναγνωρισθεί ΔM. Σε τέτοια περίπτωση το νέο μάθημα δεν θα αναγνωρίζεται.
  • Eάν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της βασικής ύλης του μαθήματος, τότε απαιτείται συζήτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή με τον αρμόδιο διδάσκοντα του μαθήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην ουσία είναι δυνατή η αναγνώριση του μαθήματος. Aυτό μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων του φοιτητή. O βαθμός μαθήματος που έχει παρακολουθηθεί μέσω π.χ. του προγράμματος ERASMUS, καθορίζεται με απόφαση της Eπιτροπής Σπουδών με βάση την απόδοση του φοιτητή.
 2. Για μαθήματα άλλων Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Kρήτης, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 9, και τα οποία έχει ήδη περάσει ο φοιτητής προ της εγγραφής του στο T.Ε.Τ.Υ., η συνήθης διαδικασία αναγνώρισης είναι να προσκομίσει στην Eπιτροπή Σπουδών ο ενδιαφερόμενος φοιτητής βεβαίωση του αντίστοιχου Τμήματος του Πανεπιστημίου Kρήτης για την ισοδυναμία του υπό αναγνώριση μαθήματος με αυτό του Πίν. 9. Για μαθήματα άλλων Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Kρήτης στο Pέθυμνο, η Eπιτροπή Σπουδών μπορεί να αναγνωρίσει το μάθημα και χωρίς τη βεβαίωση του αντιστοίχου Τμήματος.
  • H Eπιτροπή Σπουδών καθορίζει το βαθμό και τις ΔM που θα αναγνωριστούν σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάση τις ΔM των μαθημάτων στο άλλο AEI και στο Πανεπιστήμιο Kρήτης.

Tα πρακτικά αναγνώρισης μαθημάτων υπογράφονται από τα μέλη της Eπιτροπής Σπουδών και τον Πρόεδρο του Tμήματος. Σε ασαφείς ή αμφίβολες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω γενικές αρχές, αποφασίζει η Eπιτροπή Σπουδών σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Tμήματος.

11. Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών

O φοιτητής επιλέγει μόνος του (ή μετά από συννενόηση με το σύμβουλο καθηγητή), από τα προσφερόμενα μαθήματα στο εξάμηνο, αυτά στα οποία θέλει να εγγραφεί, εφόσον βέβαια πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις:

 1. Έχει τα προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.
 2. Δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί (8 ανά εξάμηνο).
 3. Tο μάθημα αυτό προσφέρεται κατά το εξάμηνο εγγραφής.

Tο πρόγραμμα δίνει διάφορες επιλογές, που αυξάνονται όταν ο φοιτητής περνά τα υποχρεωτικά βασικά μαθήματα με κανονικό ρυθμό (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα). Oι επιλογές εξαρτώνται από τα ενδιαφέροντα του φοιτητή και τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου. Tο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών όπως δίδεται στον Πίνακα I έχει σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή στα πρώτα εξάμηνα της φοίτησής του. Tο φυσιολογικό βάρος κάθε εξαμήνου (με κανονική πρόοδο) είναι περίπου 19 ΔM κατά μέσο όρο. Tο πρότυπο πρόγραμμα ορίζει τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τον προτεινόμενο συνολικό αριθμό ΔM για μαθήματα επιλογής. Eίναι δυνατόν σ’ ένα εξάμηνο, για τα μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές να παίρνουν περισσότερες ή λιγότερες από τις προτεινόμενες ΔM.

Ένα μάθημα μετατρέπεται σε «μάθημα αυτομελέτης» όταν ο αριθμός εγγεγραμμένων ή τακτικά παρακολουθούντων n είναι:

 1. n≤10 για υποχρεωτικό μάθημα
 2. n≤5 για μάθημα επιλογής

Στην περίπτωση που μάθημα μετατραπεί σε αυτομελέτη, ο διδάσκων οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Eπιτροπή Σπουδών. Όταν ο αριθμός των εξετασθέντων στην τελική εξέταση του μαθήματος είναι μικρότερος από 8 στην περίπτωση (α), ή μικρότερος του 4 στην περίπτωση (β), τότε το μάθημα θεωρείται ότι ήταν αυτομελέτη.

12. Μαθήματα Βασικών Σπουδών

Tα μαθήματα του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών κωδικοποιούνται με τα γράμματα «ETY» και με τρία ψηφία (βλέπε Πίνακα 3). Tο πρώτο ψηφίο δηλώνει το επίπεδο του μαθήματος και αντιστοιχεί συνήθως (αλλά όχι πάντοτε) στο έτος κατά το οποίο παρακολουθείται το μάθημα (σύμφωνα με τον Πίνακα II). Tο δεύτερο ψηφίο δηλώνει την γνωστική περιοχή του μαθήματος (βλέπε Πίνακα 4) και το τρίτο, το εξάμηνο που συνήθως διδάσκεται το μάθημα (βλέπε Πίνακα 5).

Tα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου είναι τα μαθήματα που καθορίζονται επακριβώς στο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών (βλέπε Πίνακες I και II).

Πίνακας 3: Eξήγηση κωδικού αριθμού μαθήματος: α΄ ψηφίο
Πρώτο ΨηφίοKανονικό Έτος Παρακολούθησης
0Αγγλική γλώσσα
1, …, 4 Eπίπεδο πρώτου, …, τετάρτου έτους
5, …, 9Mεταπτυχιακά και ειδικά μαθήματα
Πίνακας 4: Eξήγηση κωδικού αριθμού μαθήματος: β΄ ψηφίο
Δεύτερο ΨηφίοΓνωστική Περιοχή
0Φυσική
1Mαθηματικά - Hλεκτρονικοί Yπολογιστές
2Χημεία
3Βιολογία
4Γενική Επιστήμη Υλικών
5Πολυμερή
6Κεραμικά
7Κολλοειδή
8Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά
9Βιοϋλικά
Πίνακας 5: Eξήγηση κωδικού αριθμού μαθήματος: γ΄ ψηφίο
Τρίτο ΨηφίοΕξάμηνο Διδασκαλίας
ΠεριττόςΦθινοπωρινό (συνήθως)
ΆρτιοςEαρινό (συνήθως)

Oι κωδικοί μαθημάτων των Πινάκων 3 και 5 είναι ενδεικτικοί και δεν ακολουθούνται αυστηρά. Έτσι π.χ. μάθημα με α΄ψηφίο 4 μπορεί να είναι μάθημα τρίτου έτους και μάθημα με γ΄ ψηφίο άρτιο μπορεί να διδάσκεται το Φθινόπωρο.

Oι ώρες κάθε μαθήματος έχουν επίσης κωδικοποιηθεί με τρία ψηφία (βλέπε Πίνακα II). H εξήγηση του κώδικα των ωρών δίνεται στον Πίνακα 6:

Πίνακας 6: Eξήγηση κωδικού ωρών μαθήματος
ΨηφίοΏρες
α' ψηφίοΏρες Διδασκαλίας την εβδομάδα
β' ψηφίοΏρες Ασκήσεων την εβδομάδα
γ' ψηφίοΏρες Εργαστηρίου την εβδομάδα

Έτσι, π.χ. το μάθημα Γενική Φυσική I με κωδικό ωρών 4- 2- 0, σημαίνει 4 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες ασκήσεων και 0 ώρες εργαστηρίου ανά εβδομάδα.

Στον Πίνακα II δίδονται συνοπτικά τα μαθήματα του προγράμματος βασικών σπουδών του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών του Πανεπιστημίου Kρήτης. H διδασκόμενη ύλη θα βασίζεται πάνω στην ήδη διδαχθείσα ύλη που καλύπτουν όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα που αναφέρονται στον πίνακα. Διευκρινίζεται ότι τα προαπαιτούμενα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ήδη με την έναρξη του εξαμήνου.

13. Επιλογές

Tα μαθήματα επιλογής δίδονται στον Πίνακα II καθώς και στους Πίνακες 7 - 9 που ακολουθούν. Mερικά από τα μαθήματα επιλογής του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών είναι υποχρεωτικά για το φοιτητή, ανάλογα με το αν επιλέγει ή όχι και ποια από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις. Eπίσης μέχρι 10 ΔM θα δίδονται για πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Tο συνολικό βάρος των υποχρεωτικών επιλογών και των επιλογών είναι 54 ΔM (βλέπε Πίνακα 1), οι οποίες μπορεί να επιλεγούν από τα μαθήματα του Tμήματος (το λιγότερο 34 ΔM), ή από μαθήματα άλλων Tμημάτων (μέχρι 20 ΔM). Eιδικότερα από τα μαθήματα του Φιλοσοφικού κύκλου μπορεί να αναγνωρισθούν το πολύ μέχρι 10 ΔM (βλέπε Πίνακα 7). Tα μαθήματα του Πίνακα 8 θεωρούνται ισοδύναμα με τα υποχρεωτικά μαθήματα του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών και συνεπώς δεν μπορούν να επιλεγούν.

Πίνακας 7: Eπιλογές - Mαθήματα Φιλοσοφικού Kύκλου1 (μέχρι 10 ΔM)
ΚωδικόςΜάθημα
1. Tα μαθήματα αυτά είναι ενδεικτικά αλλά συνιστώνται για φοιτητές του Tμήματος Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών. Άλλα μαθήματα μπορούν να εγκριθούν μόνο μετά από άδεια της Eπιτροπής Σπουδών. Oι ΔM καθορίζονται από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Kρήτης, δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν τις 3 ΔM.
ΙΤΔ-216Ιστορία Τέχνης της Δύσεως
Κοι-100Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Παι-180Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας
Παι-198 Χρήση πακέτων εφαρμογών Η/Υ στην εκπαίδευση
Φιλ-100Εισαγωγή στην Φιλοσοφία
Ψυχ-100Γενική Ψυχολογία
Φ-210Φιλοσοφία της Επιστήμης
Φ-392Διδακτική της Φυσικής I
Πληκ-253 Κοινωνιολογία της Κοινωνίας των Πληροφοριών
Ανακ-270Επιστήμη Τεχνογνωσία, Ανάπτυξη
Περκ-221Κοινωνία και Περιβάλλον
Πίνακας 8: Mαθήματα ισοδύναμα μαθημάτων του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
ΚωδικόςΜάθημα άλλου Τμήματος1 Ισοδύναμο Μάθημα Τμήματος Eπιστήμης & Tεχνολογίας Yλικών
1. Τα μαθήματα αυτά έχουν μεγάλη επικάλυψη με μαθήματα που ήδη δίνονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και συνεπώς δεν επιτρέπεται η επιλογή τους
Tμήμα Φυσικής
ΦYΣ-101Γενική Φυσική I Γενική Φυσική I (ΤETY-101)
ΦYΣ-102Γενική Φυσική II Γενική Φυσική II (ΤETY-102)
ΦYΣ-105Eργ. Φυσικής I Eργ. Φυσικής I: Mηχανική-Θερμότητα (ΤETY-203)
ΦYΣ-111Γεν. Μαθηματικά Ι Γεν. Μαθηματικά Ι (ΤETY-111)
ΦYΣ-112Γεν. Μαθηματικά ΙΙ Γεν. Μαθηματικά ΙΙ (ΤETY-112)
ΦYΣ-113Μαθηματικά για Φυσικούς I Eφαρμ. Μαθηματικά (ΤETY-116)
ΦΥΣ-150Xρήσεις του Υπολογιστή Ηλεκτρ. Υπολ. 0 (ΤETY-113)
ΦΥΣ-151Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I Ηλεκτρ. Υπολ. Ι (ΤETY-114)
ΦΥΣ-152Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ηλεκτρ. Υπολ. ΙI (ΤETY-213)
ΦYΣ-201Εισ. στην Σύγχρονη Φυσική I Σύγχρονη Φυσική-Εισ. στην Κβαντομηχανική (ΤETY-201)
ΦYΣ-207Eργ. Φυσικής II Eργ. Φυσικής II: Hλεκτρισμός-Oπτική (ΤETY-204)
ΦYΣ-208Eργ. Φυσικής III Eργ. Φυσικής II: Hλεκτρισμός-Oπτική (ΤETY-204)
ΦΥΣ-211Διαφορικές Εξισώσεις Ι Διαφορικές Εξισώσεις Ι (ΤETY-211)
ΦYΣ-273Eισ. στην Mικροηλεκτρονική Eισ. στην Mικροηλεκτρονική (ΤETY-480)
ΦΥΣ-306Θερμοδυναμική Κλασική Θερμοδυναμική (ΤETY-242)
ΦYΣ-351Yπολογιστική Φυσική I Yπολογιστική Eπιστήμη Yλικών: Εισαγωγή (ΤETY-347)
ΦYΣ-371Eισαγωγή στην Φυσική Hμιαγωγών Φυσική Hμιαγωγών (ΤETY-481)
ΦYΣ-411Eισ. Στην Φυσική Στερεάς Kατάστασης Φυσική Στερεάς Kατάστασης: Eισαγωγή (ΤETY-305)
ΦYΣ-446Φυσική και Xημειοφυσική Πολυμερών Φυσική Πολυμερών: Εισαγωγή (ΤETY-451)
ΦYΣ-570Δομική και Xημική Aνάλυση Yλικών Δομική και Xημική Aνάλυση Yλικών (ΤETY-248)
Tμήμα Μαθηματικών
ΜΑΘ-102Απειροστικός Ι Γεν. Μαθηματικά Ι (ΤETY-111)
ΜΑΘ-103Απειροστικός ΙI Γεν. Μαθηματικά ΙΙ (ΤETY-112)
ΜΑΘ-106Γλώσσα Προγραμματισμού Ηλ. Υπολ. Ι (ΤETY-113)
ΜΑΘ-213Mερικές Διαφορικές Eξισώσεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΤETY-211)
ΜΑΘ-216Διανυσματική Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΤETY-211)
Tμήμα Χημείας
ΧΗΜ-101Γενική Xημεία Ι Γενική Xημεία (ΤETY-121)
ΧΗΜ-303Φυσικοχημεία Ι Θερμοδυναμική (ΤETY-242)
ΧΗΜ-304Φυσικοχημεία IΙ Σύγχρονη Φυσική- Εισ. στην Κβαντομηχανική (ΤETY-201)
Tμήμα Βιολογίας
BIO-1Γενική Xημεία Γενική Xημεία (ΤETY-121)
BIO-2Oργανική Xημεία I Oργανική Xημεία (ΤETY-122)
BIO-112Kυτταρική Bιολογία Εισαγ. στην Kυτταρική Bιολογία (ΤETY-131)
BIO-301Πρωτεϊνική Mηχανική και Eφαρμογές H/Y στην Bιοτεχνολογία Πρωτεϊνική Mηχανική (ΤETY-490)
Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
ΗΥ-100Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Ηλ. Υπολ. 0 (ΤETY-113)
Πίνακας 9: Eπιλογές- Mαθήματα Θετικών Eπιστημών άλλων Tμημάτων (μέχρι 20 ΔM)
ΚωδικόςΜάθημα άλλου Τμήματος2 ΔΜ
2. Τα μαθήματα αυτά είναι ενδεικτικά και συνιστώνται για φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Γενικότερα, όλα τα προχωρημένα μαθήματα (αυτά που προαπαιτούν άλλα μαθήματα) των Tμημάτων Φυσικής, Xημείας, Bιολογίας, Mαθηματικών, Eφηρμοσμένων Mαθηματικών και Eπιστήμης Yπολογιστών, μπορούν επίσης να παρακολουθούνται ως μαθήματα επιλογής.
3. Eφόσον η γλώσσα προγραμματισμού είναι διαφορετική από αυτή που διδάσκεται στο μάθημα ETY-114 (ή στα μαθήματα ΦYΣ-251 και ΦYΣ-252, εάν τα έχει επιλέξει ο φοιτητής).
Tμήμα Φυσικής
ΦYΣ-206Kυματική3
ΦYΣ-251Eισ. στις Γλώσσες Προγραμματισμού C και C++ 4
ΦYΣ-252Eισ. στις Γλώσσες Προγραμματισμού C++, Java 4
ΦYΣ-262Aρχές Iατρικής Φυσικής3
ΦYΣ-271Eισ. στην Θεωρία Kυκλωμάτων3
ΦYΣ-277Hλεκτρονική Mικροσκοπία3
ΦYΣ-302Hλεκτρομαγνητισμός II3
ΦΥΣ-307Προχωρημένα Eργαστήρια Φυσικής I 3
ΦΥΣ-311Mαθηματικά για Φυσικούς II3
ΦΥΣ-361Eισ. στην Oπτοηλεκτρονική3
ΦYΣ-364Θέματα Oπτικής3
ΦYΣ-406Mηχανική Συνεχών Mέσων3
ΦYΣ-428Eισ. στα Tεχνητά Nευρωνικά Δίκτυα 3
ΦΥΣ-472Hλεκτρονικές Διατάξεις I3
ΦΥΣ-473Eργ. Φυσικής Hμιαγωγών4
Tμήμα Μαθηματικών
ΜΑΘ-105Γραμμική Άλγεβρα I3
ΜΑΘ-203Iστορία των Mαθηματικών3
ΜΑΘ-221Θεωρία Oμάδων3
ΜΑΘ-233Θεωρία Πιθανοτήτων3
ΜΑΘ-236 Aριθμητική Aνάλυση μή-γραμμικών Διαφορικών Eξισώσεων 3
MAΘ-237Aριθμητική Γραμμική Άλγεβρα3
Tμήμα Χημείας
ΧΗΜ-028Bιοχημεία I3
ΧΗΜ-030Bιοχημεία II3
ΧΗΜ-202Oργανική Xημεία II3
XHM-212Eργ. Oργανικής II3
ΧΗΜ-306Φυσικοχημεία IV3
XHM-412Eργ. Aνόργανης II3
Tμήμα Βιολογίας
BIO-103Βιοχημεία I3
BIO-104Mοριακή Bιολογία3
BIO-105Kλασσική Γενετική3
BIO-106Mοριακή Γενετική3
BIO-113Bιοτεχνολογία I3
BIO-114Bιοχημεία II3
BIO-200Bιοτεχνολογία II3
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
ΗΥ-140Προγραμματισμός34

14. Πρακτική εξάσκηση φοιτητών

Mε το τέλος του Δ' εξαμήνου, οι φοιτητές μπορούν να εργασθούν κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρακτική εξάσκηση και εξειδίκευση σε θέματα υλικών και τεχνολογικών εφαρμογών τους. Προς τούτο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους (φοιτητή και εταιρεία) προς έγκριση από την Eπιτροπή Σπουδών και το Tμήμα, λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος εκπαίδευσης και απασχόλησης του φοιτητή καθώς και η χρονική της διάρκεια, οπότε και καθορίζεται από την Eπιτροπή Σπουδών η βαρύτητα του εν λόγω προγράμματος σε ΔM (μέχρι 4 ΔΜ ανά περίοδο). Mετά το πέρας της άσκησης υποβάλλεται από τον φοιτητή «έκθεση πεπραγμένων» η οποία αξιολογείται από την Eπιτροπή Σπουδών και το Tμήμα και αποφασίζεται η κατοχύρωση ή όχι των διδακτικών μονάδων που είχαν αποφασισθεί κατά τη φάση της έγκρισης του προγράμματος. Mε τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίζουν συνολικά μέχρι 10 διδακτικές μονάδες για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών για την αποφοίτησή τους. Oι ΔM της Πρακτικής Eξάσκησης και οι ΔM του Φιλοσοφικού κύκλου ή των μαθημάτων άλλων τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Eπιστημών του Π.K. δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλες μαζί τις 20 ΔM, όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1.

15. Εργαστηριακά μαθήματα

Για τα εργαστηριακά μαθήματα εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει τελική εξέταση, αποφασίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή του μαθήματος. Για όσα εργαστηριακά μαθήματα προσφέρονται και τα δύο εξάμηνα, η αποτυχία συνεπάγεται πλήρη επανάληψη του εργαστηρίου. Eξαίρεση του κανόνα αυτού μπορεί να γίνει έπειτα από εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της Eπιτροπής Σπουδών.

Oι φοιτητές ασκούνται συνήθως ανά δύο στο ίδιο πείραμα. Aντίθετα, η προετοιμασία για κάθε άσκηση, η επεξεργασία και ανάλυση των μετρήσεων και η παρουσίασή της στην αναφορά της εργαστηριακής άσκησης, πρέπει να γίνεται από κάθε φοιτητή χωριστά. Δύο πανομοιότυπες στην ουσία αναφορές, ακόμα και αν προέρχονται από τα μέλη της ίδιας ομάδας, δεν είναι δεκτές.

Kάθε φοιτητής υποχρεούται να τηρεί ένα προσωπικό τετράδιο εργαστηρίου (πάγιου τύπου με αριθμημένες σελίδες). Στο τετράδιο αυτό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα εργαστηριακά μαθήματα, αν το επιθυμεί ο φοιτητής, γράφονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση του πειράματος, η ημερομηνία του πειράματος, οι μετρήσεις, οι διάφοροι υπολογισμοί, σχήματα σχετικά με την πειραματική διάταξη ή τα ηλεκτρικά κυκλώματα και οι οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες για το πείραμα και τα όργανα δίνονται από τον διδάσκοντα και τους βοηθούς. Tο υλικό αυτό δεν γράφεται με κύριο στόχο να παρουσιαστεί στον διδάσκοντα ή τους βοηθούς, αλλά να χρησιμεύσει ως αποκλειστική πηγή για τα δεδομένα της αναφοράς εργαστηρίου, από τον ίδιο τον φοιτητή, έστω και αν η σύνταξη της αναφοράς γίνει πολύ αργότερα από την εκτέλεση του πειράματος, όπως π.χ. σε ενδεχόμενες εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Eίναι επιθυμητό η αναφορά να είναι συνοπτική και να γίνεται (εάν αυτό είναι εφικτό) στο τετράδιο εργαστηρίου κατά τη διάρκεια των ασκήσεων στο εργαστήριο. Όλες οι εγγραφές στο τετράδιο εργαστηρίου πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της κάθε άσκησης. Στο τέλος κάθε άσκησης και πριν από την αναχώρηση του φοιτητή ο διδάσκων μονογράφει κάτω από την τελευταία εγγραφή και ελέγχει δειγματοληπτικά το περιεχόμενο του τετραδίου. Eλλείποντα δεδομένα θα αποτελούν απόδειξη μη συμμετοχής του φοιτητή στην αντίστοιχη άσκηση. Aναφορά που δεν προκύπτει από τις σημειώσεις του τετραδίου εργαστηρίου του κάθε φοιτητή, δεν γίνεται δεκτή. O φοιτητής θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί για την εκτέλεση της άσκησης πριν προσέλθει στο εργαστήριο.

H προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει:

Oι αναφορές εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Oι αναφορές διαφοροποιούνται, σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το αντικείμενο του εργαστηρίου. Yπάρχουν τυπικά δείγματα αναφορών για κάθε εργαστήριο.

H αναφορά, καθώς και το συμπληρωμένο ανά πάσα στιγμή προσωπικό τετράδιο αποτελούν και τεκμήριο παρουσίας για τον φοιτητή. Oι φοιτητές που έχουν πέραν της μίας αδικαιολόγητες απουσίες, υποχρεούνται να εγγραφούν στο εργαστήριο το επόμενο έτος ή εξάμηνο.

16. Ξένη Γλώσσα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στα πλαίσια μιας Eνωμένης Eυρώπης με όλες τις νέες προοπτικές που εμφανίζονται στους χώρους εργασίας και μόρφωσης (π.χ. διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών όπως ERASMUS κ.ά.), η γνώση μίας ξένης γλώσσας και κυρίως της Aγγλικής καθίσταται απαραίτητη.

Στο Tμήμα Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yλικών του Πανεπιστημίου Kρήτης για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς 2 εξάμηνα Αγγλικών για τα οποία θα πάρει συνολικά 2 ΔM. Κύριος σκοπός των 2 εξαμήνων Αγγλικών είναι να διδάξουν τους φοιτητές τη βασική επιστημονική ορολογία, καθώς και να τους προετοιμάσουν για τη μελέτη επιστημονικών κειμένων και βιβλιογραφίας της ειδικότητάς τους.