Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ

Για την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο δημόσιο, με βάση το Προσοντολόγιο, απαιτείται η γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και συγκεκριμένα σε θέματα:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, που συνοδεύει τον τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, όταν σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, Υποχρεωτικά ή Κατ’ Επιλογή, Πληροφορικής ή Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Π.Δ. 50/2001, άρθρο 26, παρ.6, παρ. 6, εδ. ε [ Φ.Ε.Κ. 39/Α’], όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 [ Φ.Ε.Κ. 63/2005/Α’]). Με βάση τα τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία κατά την εκτίμηση του Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ο Πρόεδρος του Τμήματος υπογράφει τη σχετική βεβαίωση επάρκειας.

Η απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ (πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ) δίνεται αν ο φοιτητής εξεταστεί επιτυχώς στο Μάθημα ΕΤΥ-114 ΗΥ Ι και σε τρία τουλάχιστον από τα παρακάτω μαθήματα: