Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ

Για την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο δημόσιο, με βάση το Προσοντολόγιο, απαιτείται η γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και συγκεκριμένα σε θέματα:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, που συνοδεύει τον τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, όταν σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, Υποχρεωτικά ή Κατ’ Επιλογή, Πληροφορικής ή Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Π.Δ. 50/2001, άρθρο 26, παρ.6, παρ. 6, εδ. ε [ Φ.Ε.Κ. 39/Α’], όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 [ Φ.Ε.Κ. 63/2005/Α’]). Με βάση τα τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία κατά την εκτίμηση του Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, ο Πρόεδρος του Τμήματος υπογράφει τη σχετική βεβαίωση επάρκειας.

Η απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ (πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ) δίνεται αν ο φοιτητής εξεταστεί επιτυχώς στο Μάθημα ΕΤΥ-114 ΗΥ Ι και σε τρία τουλάχιστον από τα παρακάτω μαθήματα: