Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών "Erasmus+"

Το πρόγραμμα Erasmus που ξεκίνησε το 1987 και είναι μία από τις διασημότερες δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απευθυνόμενη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ενισχύει τη συμβολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ενδυνάμωση της καινοτομίας και αριστείας καθώς και την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Πέρα από τα ακαδημαϊκά οφέλη, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενισχύει την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη.

Το ΤΕΤΥ συμμετέχει στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, ανταλλάσσοντας φοιτητές. Με το Erasmus+ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες κινητικότητας για τους φοιτητές: α) για σπουδές, β) για πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα κινητικότητας των φοιτητών στα πλαίσια του Erasmus+ καθορίζεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι φοιτητές ενημερώνονται με την προκήρυξη του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και του Τμήματος. Οι αιτήσεις των φοιτητών συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Erasmus+ του Πανεπιστημίου και αξιολογούνται από Επιτροπή Erasmus Αναγνώρισης Μαθημάτων και Αντιστοίχισης Βαθμολογίας που ορίζεται από τη Συνέλευση Tμήματος του ΤΕΤΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει καταρτίσει το Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές που μετακινούνται λαμβάνουν χρηματική ενίσχυση (υποτροφία), το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ΙΚΥ το οποίο συντονίζει κεντρικά το πρόγραμμα Erasmus+.

Για την ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα κινητικότητας, επικοινωνίας με τις κεντρικές δομές του Πανεπιστημίου Kρήτης (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων), αντιστοίχισης βαθμολογίας κ.α., το Τμήμα έχει ορίσει τον Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος, που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης εξερχομένων φοιτητών Erasmus+

Μετακίνηση για σπουδές

  1. Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής.
  2. Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα κορμού των δύο πρώτων χρόνων.
  3. Καλή επίδοση, με ελάχιστο μέσο όρο 6.5.
  4. Δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της φοίτησης του φοιτητή η οποία έχει απασχολήσει τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σε περίπτωση μετακίνησης για πτυχιακή εργασία, πρέπει να έχουν οριστεί επόπτες της πτυχιακής τόσο στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών όσο και στο ίδρυμα υποδοχής, και να έχει γίνει προετοιμασία μετακίνησης για μαθήματα. Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να επιλέξουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο ίδρυμα υποδοχής σε συνεργασία με τους καθηγητές του Τμήματος που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο των επιλεγμένων μαθημάτων. Η παραπάνω διαδικασία συντονίζεται από τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο συντονιστή του προγράμματος.

Σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (European Course Credit Transfer System, ECTS)

Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-07 τ.Β., τα Α.Ε.Ι της χώρας μας οργανώνουν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Course Credit Transfer System, ECTS). Το σύστημα ECTS αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη μετακίνηση των φοιτητών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και αναγνώρισης των σπουδών κάθε μετακινούμενου φοιτητή από τα εμπλεκόμενα Α.Ε.Ι. (ίδρυμα αποστολής και ίδρυμα υποδοχής). Η παραπάνω Υ.Α. θεσμοθετεί τις πρακτικές (σύστημα ECTS) τις οποίες εφαρμόζει το ΤΕΤΥ, αλλά και το σύνολο των τμημάτων του ΠΚ και των άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι., για να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Κανόνες Αναγνώρισης

Μαθήματα ή πτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία στο ίδρυμα υποδοχής θα ελέγχονται από αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από το Συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ ως εισηγητή, και τρία μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Συγκεκριμένα:

Μαθήματα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής και βρίσκονται στον κατάλογο μαθημάτων του συμφωνητικού που έχει συνάψει ο φοιτητής με το ίδρυμα αποστολής, θα αναγνωριστούν από την αρμόδια επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη α) τις εισηγήσεις μελών ΔΕΠ οι οποίοι είχαν συνεργαστεί για την κατάρτιση του καταλόγου μαθημάτων πριν από τη μετακίνηση του φοιτητή, καθώς και β) τον μετρήσιμο φόρτο εργασίας των μαθημάτων (ώρες θεωρίας/εργαστηρίου, επίπεδο δυσκολίας, τύπος εξέτασης κ.λ.π.) για την αντιστοίχηση στο εκάστοτε μάθημα του απαιτούμενου αριθμού διδακτικών μονάδων. Τονίζεται ότι ο αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν αντιστοιχηθεί σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα από το ίδρυμα υποδοχής μεταφέρονται στο ίδρυμα αποστολής χωρίς μετατροπές.

Η πτυχιακή εργασία η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο ίδρυμα υποδοχής αναγνωρίζεται και από το ίδρυμα αποστολής μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του επόπτη που έχει οριστεί στο ίδρυμα αποστολής. Ο βαθμός της πτυχιακής καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Μετακίνηση για πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές μας μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε έναν φορέα του εξωτερικού (Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό κέντρο, εταιρεία) μέσω του προγράμματος Erasmus+. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εξασφαλίσουν 15 ECTS για δίμηνη απασχόληση, ή μέχρι 20 ECTS για τρίμηνη ή μεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση.

Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μετά την αναγνώρισή της καταχωρείται ως μάθημα επιλογής. Η βαθμολογία αλλά και οι μονάδες ECTS που θα λάβει, αξιολογούνται από το Συντονιστή Erasmus+, σε συνεργασία με το Συντονιστή ECTS και το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο απασχόλησης, την εργασία που εκπόνησε, την αναφορά που παρέδωσε, και την βαθμολογία που έλαβε από τον φορέα υποδοχής (αν υπάρχει).