Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά English
twitter icon facebook icon

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών στα Εργαστήρια του ΤΕΤΥ

(ενημέρωση 25 Σεπτεμβρίου 2017)

Εξαιτίας του ολοένα αυξανόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα και των περιορισμένων εργαστηριακών υποδομών του ΤΕΤΥ που επιτρέπουν την σωστή και ασφαλή εκπαίδευση πεπερασμένου αριθμού φοιτητών ανά εξάμηνο, θεσπίζονται κριτήρια επιλογής για την παρακολούθηση των εργαστηρίων, που θα χρησιμοποιηθούν εφόσον χρειασθεί.

Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο μέγιστος δυνατός αριθμός φοιτητών σε κάθε εργαστήριο (ο οποίος καλείται μέγιστη χωρητικότητα εργαστηρίου) περιγράφονται παρακάτω:

Συντομογραφίες

Μέγιστη χωρητικότητα εργαστηρίου: ΜΧ
Εργαστήριο Χημείας: ΕΧ
Εργαστήριο Φυσικής Ι – Μηχανικη/Θερμοδυναμική: ΕΦΙ
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – Ηλεκτρομανητισμός/Οπτική: ΕΦΙΙ
Εργαστήριο Χημείας Υλικών: ΕΧηΥ
Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης: ΕΧΥ
Εργαστήριο Στερεών Υλικών: ΕΣΥ

Κριτήρια επιλογής φοιτητών που θα παρακολουθήσουν κάποιο εργαστήριο

(στην περίπτωση που αυτοί που έχουν περάσει τα προαπαιτούμενα υπερβαίνουν τη ΜΧ)

Η επιλογή θα γίνεται με πλήρωση των παρακάτω κριτηρίων με την σειρά που παρατίθενται, έως ότου συμπληρωθεί η ΜΧ:

  1. Φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο για πρώτη φορά στο ΕΤΟΣ που αυτό διδάσκεται (δηλαδή ακολουθούν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος)
  2. Φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης και παρακολουθούν το εργαστήριο για πρώτη ή για δεύτερη φορά (εφόσον η πρώτη παρακολούθηση κρίνεται ανεπαρκής από τον υπεύθυνο διδάσκοντα ως προς το εργαστηριακό μέρος-αναφορές).
  3. Φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο στο επόμενο ΕΤΟΣ από αυτό που διδάσκεται
  4. Φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο στο μεθεπόμενο ΈΤΟΣ από αυτό που διδάσκεται
κ.ο.κ.

Στην ΕΙΔΙΚΗ περίπτωση που οι φοιτητές που καλύπτουν τα κριτήρια 1 και 2 υπερβαίνουν τη ΜΧ τότε θα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια και οι υπεράριθμοι. Η υπέρβαση θα γίνεται αυξάνοντας των αριθμό των φοιτητών ανά ομάδα ή τoν αριθμό των τμημάτων ανά εβδομάδα κατόπιν σχετικής απόφασης των υπευθύνων διδασκόντων κάθε μαθήματος.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές που εμπίπτουν στο 3ο ή επόμενο κριτήριο υπερβαίνουν τη ΜΧ τότε θα γίνεται η επιλογή με βάση τον δείκτη προόδου.

Όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν σε ένα εργαστήριο λόγω υπέρβασης της MX θα εγγράφονται ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος που αυτό θα διδαχθεί.

Μέγιστη Χωρητικότητα Εργαστηρίου

ΟΡΙΖΕΤΑΙ μέγιστη χωρητικότητα εργαστηρίου με βάση τον μέγιστο αριθμό

με γνώμονα τη σωστή και ασφαλή εκπαίδευση των φοιτητών και δεδομένης της μέγιστης χωρητικότητας που επιβάλλουν οι εργαστηριακοί χώρο στην διάρκεια των 13 διδακτικών εβδομάδων ανά εξάμηνο.

Προβλέπονται οι παρακάτω μέγιστες χωρητικότητες:

Κατά συνέπεια, έχουμε:

Μέγιστη χωρητικότητα (ΜΧ) = αριθμός τμημάτων x αριθμό διαθεσίμων εβδομάδων x 3 φοιτητές ανά ομάδα.