Προπτυχιακές Σπουδές

Οδηγοί Σπουδών

Για θέματα προπτυχιακών σπουδών και διευκρινήσεις σχετικά με τους οδηγούς σπουδών οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μόνο στη γραμματεία, που θα τα προωθεί στην επιτροπή του τμήματος.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Μάθημα - πιστωτικές μονάδες - βαθμολογία,

2. Κωδικός μαθήματος - διδάσκων,

3. Εξάμηνο,

4. Διάρκεια,

5. Περίοδος πραγματοποίησης,

6. Κριτήρια επιλογής,

7. Εποπτεία,

8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και

9. Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Σύμβουλοι Καθηγητές

Κατανομή των φοιτητών σε Συμβούλους ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

Διάφορα

facebook icon