Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Ελληνικά
English
twitter icon facebook icon

Προπτυχιακές Σπουδές

Για θέματα προπτυχιακών σπουδών και διευκρινήσεις σχετικά με τους οδηγούς σπουδών οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν τα αιτήματά τους μόνο στη γραμματεία, που θα τα προωθεί στην επιτροπή του τμήματος.

Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Δείτε το κείμενο του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του 2020, την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τη σχετική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγοί Σπουδών

Συναφείς διατάξεις

Επανεξέταση βαθμολογίας σε μάθημα
Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος, σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (άρθρα 64 παρ. 6).
Όρια φοίτησης
Έτος έναρξης φοίτησηςΈτος λήξης φοίτησης
2017-2018 και πριν2024-2025
2018-2019 έως 2021-20222026-2027
2022-20232027-2028

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών

Το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών μετά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι εδώ.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του τμήματός μας μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Π.Π.Δ.Ε. ως μαθήματα επιλογής από τα οποία τους αναγνωρίζονται έως 12 ΕCTS για την απόκτηση πτυχίου. Παρακολούθηση μαθημάτων πέραν των 12 ΕCTS είναι αποδεκτή και εμφανίζεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

Από το Ε.Ε 2021-22 όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να ολοκληρώνουν το κύκλο των μαθημάτων που δίδονται στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Πρακτικής Ασκησης στα Σχολεία. Όσοι ολοκληρώνουν τον κύκλο θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης ενώ το ίδιο το πιστοποιητικό θα το λάβουν μόλις το τμήμα μας ενταχθεί σε κλάδο καθηγητικό.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών

Η έννοια της Θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Μάθημα - πιστωτικές μονάδες - βαθμολογία,
  2. Κωδικός μαθήματος - διδάσκων,
  3. Εξάμηνο,
  4. Διάρκεια,
  5. Περίοδος πραγματοποίησης,
  6. Κριτήρια επιλογής,
  7. Εποπτεία,
  8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και
  9. Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά την πρόταση της Επιτροπής για την Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης, που ορίστηκε στην 4η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας (Θεσσαλονίκη 15/2/2013), αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπευθύνους Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Δείτε επίσης τον κανονισμό πρακτικής άσκησης και την ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης.

Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο «Πρόταση Διπλωματικής Εργασίας» και να το υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, μια σύντομη περίληψη όπου θα συνοψίζονται οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης εργασίας, ο χώρος (εργαστήριο) υλοποίησης και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής, καθώς και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής (επιβλέπων καθηγητής και ένα μέλος). Τα στοιχεία αυτά θα ελέγχονται από τη Γραμματεία και στη συνέχεια θα εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο Διπλωματικής Εργασίας. Η ημερομηνία έναρξης της διπλωματικής είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία.

Οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία (ΕΤΥ - 442), δηλώνουν αυτήν ως μάθημα επιλογής στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.

Δείτε τον Κανονισμό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και το Πρότυπο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.

Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών "Erasmus+"

Δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών "Erasmus+".

Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ

Δείτε πληροφορίες για το Πιστοποιητικό επάρκειας χρήσης ΗΥ.

Σύμβουλοι Καθηγητές

Ρόλος και καθήκοντα του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (Απόφαση Συγκλήτου ΠΚ)

Κατανομή των φοιτητών σε Συμβούλους ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής: